Termin, miejsce, cena

03/07/2024 Kraków
Hotel Krakus***
Nowohucka 35, 30-728 Kraków
02/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
13/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty).

Cel szkolenia

  • Nabycie umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, a także profesjonalnego przechowywania dokumentów.
  • W szkoleniu zostaną omówione wszystkie zmiany w prawie wprowadzone w ostatnim czasie
  • Dodatkowo w zależności od zapotrzebowania grupy omówienie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w obrębie projektów unijnych.

Program szkolenia

1.Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w firmie

-Przepisy ogólne oraz przepisy branżowe
-Zasady tworzenia przez firmę własnych normatywów i instrukcji
-Tryb i zakres wprowadzania przez firmę zmian we własnych regulacjach
-Prezentacja podstawowych pojęć i terminów (kategoria archiwalna, rzeczowy wykaz akt itp.)

2.Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania

-Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w sekretariacie, księgowości oraz w kadrach
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie klasyfikacji dokumentacji i pism w oparciu o obowiązujące w firmach rzeczowe wykazy akt

3.Obieg dokumentacji w firmie

-Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany
-Zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
-Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji
-Przykłady rejestrów i pomocy ewidencyjnych, np. rejestr faktur czy ewidencja faksów i przesyłek kurierskich
-Przekazywanie dokumentów z biura do archiwum firmy
-Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie i niszczenie dokumentów)

4.Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, pudeł archiwizacyjnych)

-Nadawanie zawartości teczek i pudeł odpowiedniego porządku wewnętrznego
-Omówienie poszczególnych elementów opisu teczek (tytuł, kategoria archiwalna, znak teczki itp.) 
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia stron tytułowych na wybranych rodzajach dokumentacji kadrowej, księgowej i administracyjnej
-Zasady tworzenia sygnatur archiwalnych

5.Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum firmy

-Lokal archiwum – wyposażenie i zabezpieczenia
-Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych
-Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum
-Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów itp.

6.Postępowanie z dokumentacją w przypadku zmiany przepisów, reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy

-Podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
-Obowiązki organów założycielskich
-Obowiązki spadkobierców prawnych
-Współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

7.Przechodzenie od dokumentu papierowego do elektronicznego – szanse i ograniczenia

-Korzyści oraz bariery w przechodzeniu z dokumentu papierowego na  elektroniczny
-Luki w przepisach wykonawczych oraz ich skutki praktyczne dla firm
-Digitalizacja danych, e-dokument, podpis elektroniczny. Wymogi i ograniczenia podstawowych nośników elektronicznych

8. Omówienie najważniejszych rodzajów dokumentacji występujących przy korzystaniu ze środków unijnych – określenie  czasu i warunków  ich przechowywania

Metodyka

W szkoleniu kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.