Termin, miejsce, cena

24/09/2024 - 25/09/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
11/12/2024 - 12/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podstawową wiedzą z zakresu finansów głównie właścicieli firm, służby finansowe, wszystkich niefinansistów, którym potrzebna jest znajomość w/w problematyki.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów.

Wykstzałcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen. 

Program szkolenia

1.Jak funkcjonuje system finansowy przedsiębiorstwa

a. Służby finansowe i ich zadania
b. Zakres odpowiedzialności dyrektora finansowego/głównego księgowego firmy
c. Odpowiedzialność karna Kierownika Jednostki za rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa

2.System informacji finansowej przedsiębiorstwa

a. Rodzaje ewidencji finansowej – PKRiP a pełna księgowość
b. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
c. Zadania kontrolingu finansowego
d. Rachunkowość podatkowa (CIT, VAT, PCC, akcyza)
e. Przegląd „finansowych” uregulowań prawnych
f. Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształtowanie sprawozdania
g. Kreatywna rachunkowość a manipulacje wynikiem finansowym

3.Filary systemu finansów przedsiębiorstwa czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości

a. Dlaczego księgowego obowiązuje zasada pesymistycznego podejścia
b. Co w praktyce oznacza, że koszt jest współmierny przychodom
c. Dlaczego w sprawozdaniu finansowym ujmujemy elementy, które nie mają jeszcze gotówkowych skutków

4.Jak zrozumieć firmę na podstawie dokumentów księgowych

a. Jakie informacje można znaleźć w bilansie?
-Jakie pozycje występują w aktywach i pasywach bilansu
-Jak interpretować wartości prezentowane w bilansie?
-Jak oceniać płynność i zadłużenie przedsiębiorstwa

b. Rachunek zysków i strat czyli co kształtuje wynik finansowy firmy
-Rodzaje wyników finansowych
-Zasady ewidencji kosztów w firmie – wymagania formalne i spojrzenie zarządcze
-Dlaczego rachunek zysków i strat może mieć dwie formy i kto wybiera wariant porównawczy a kto kalkulacyjny
-Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku zysków i strat
-Co oznacza pojęcie rentowności i jak ją mierzyć

c. Rachunek przepływów pieniężnych czyli gotówka w firmie jest najważniejsza
-Dlaczego koszt to nie to samo co wydatek a przychód nie zawsze oznacza wpływ pieniądza
-Metody sporządzania rachunków przepływów pieniężnych – formalne sprawozdanie i zarządcze analizy cash flow
-Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych

d. Przykład prezentujący powstawanie i powiązania w sprawozdaniu finansowym
e. Czytanie i analiza sprawozdań finansowych – wspólna analiza na wybranym przykładzie

5.Narzędzia pracy księgowego czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi

a. Co to jest konto księgowe i do czego służy?
b. Zakładowy plan kont i system mpków czyli systemy numeracji, którymi posługuje się Twój księgowy
c. Z żargonu księgowego: obrotówka, rozrachunki, analityka i syntetyka – jak wykorzystać te narzędzia w zarządzaniu firmą
d. Dowody księgowe i wymagania, które muszą być spełnione
e. Wpływ codziennych decyzji na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym

6.Wybrane narzędzia zarządzania finansami – przegląd najistotniejszych modeli

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w formie case study. Studia przypadków ukierunkowane są wykładami, ćwiczeniami i analizą praktycznych przykładów.

Trener

dr Marcin Czarnacki

Wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm prywatnych jak i administracji samorządowej i rządowej.Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POIiŚ, Polska Wschodnia, POIG, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, Zarządzania projektami (Project management). Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z instytucjami przygotowującymi wnioski o dotacje UE dla przedsiębiorstw i j.s.t,, w tym przygotowuje część ekonomiczną i finansową biznesplanów i studiów wykonalności w perspektywie finansowej.
Osiągnięcia: autor/współautor ponad 300 biznesplanów, 40 studiów wykonalności, 50 wycen wartości przedsiębiorstw, 4 strategii rozwoju klastrów. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.