Termin, miejsce, cena

18/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

- pracownicy jednostek samorządowych, uczelni, jednostek badawczych, szpitali, przedsiębiorstw i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych,
- kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzór nad realizowanymi w jednostce projektami unijnymi.

Cel szkolenia

Cele szkolenia:
- przygotowanie do bezpiecznego przejścia przez kontrolę projektu unijnego,
- poznanie zasad kontroli projektów UE,
- poznanie błędów popełnianych przez innych beneficjentów,
- aktualizacja wiedzy w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków w celu zmniejszenia ryzyka niekwalifikowalności wydatków,
- zauważenie słabych punktów własnego projektu,
- poznanie narzędzi zabezpieczających zdiagnozowane ryzyk w celu przejścia przez kontrolę z sukcesem.

Korzyści dla uczestników:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- będą przygotowani do przyjęcia kontroli i przejścia przez nią bez większego uszczerbku,
- poznają najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE i ich konsekwencji dla Beneficjentów,
- stworzą listę działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.

Program szkolenia

Kontrola projektów unijnych często wiąże się z korektami finansowymi - nie musi jednak tak być. By kontrola zakończyła się pozytywnie dla Beneficjenta, należy wykazać, w oparciu o dokumentację oraz dowody rzeczowe, że projekt został zrealizowany prawidłowo. Poniższe szkolenie daje odpowiedź na pytanie: jak przygotować się do kontroli, aby miała ona szanse na zakończenie się sukcesem.

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020
• Podstawy prawne
• Podział kompetencyjny
• Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
• Inne uprawnione  podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU
• Typ kontroli
• Rodzaje prowadzonych kontroli
• Zakres czynności sprawdzających – (listy sprawdzające)
• Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
• System weryfikacji wydatków
• Realizacja obowiązków kontrolnych
• Uprawnienia zespołu kontrolnego
• Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
• Etyka kontrolera
ETAPY KONTROLI PROJEKTU 
• Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
• Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
• Czynności pokontrolne: 
           - Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
           - Sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych
           - Opracowanie informacji pokontrolnej
           - Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z KONSTRUKCJI planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

- prezentacja multimedialna,
- ćwiczenia indywidualne i w grupach,
- case-study realizowanych projektów,
- dyskusja.

Trener

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.