Termin, miejsce, cena

30/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
25/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Szkolenie pozwoli zaktualizować wiedzę w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji,
Umiejętności: W trakcie szkolenia omówione zostaną  poszczególne bloki tematyczne na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
Postaw społecznych: Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Program szkolenia

1) Niezbędne pojęcia
a. Doba pracownicza, przypadki jej naruszenia i konsekwencje,
b. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy,

2) Wybór systemu czasu pracy,
a. Wady i zalety podstawowego oraz równoważnego systemu czasu pracy,
b. Ustalenie wymaganej obsady w zmianowej organizacji pracy,

3) Ustalenie długości okresu rozliczeniowego,
a. Wady i zalety długich (np. 12-miesięcznych) okresów rozliczeniowych, 
b. Zmiana długości okresu rozliczeniowego przed i po jego zakończeniu,
c. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego,

4) Tworzenie harmonogramu czasu pracy (tzw. grafików),
a. Zasady tworzenia i zmiany grafików,
b. Kiedy nie tworzymy grafików?
c. Ustalenie nominału czasu pracy dla przyjętego okresu rozliczeniowego,
d. Grafik na cały okres rozliczeniowy i na jego część,
e. Planowanie w grafiku pracy w niedziele i święta,
f. Maksymalna w tygodniu liczba dni pracy, 
g. Łamanie zmiany w grafiku,
h. Zmianowa organizacja pracy w grafiku,
i. Dni harmonogramowo wolne od pracy,
j. Planowanie tzw. „długich weekendów”,
k. Ustalenie łącznego tygodniowego czasu pracy, 

5) Rejestracja czasu pracy
a. Czytniki RCP, listy obecności i inne metody potwierdzania obecności w miejscu pracy,
b. Kiedy lista obecności z wykazem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy?

6) Rozliczanie godzin nadliczbowych
a. Kiedy rekompensujemy „dobówki” a kiedy „średniotygodniówki”?
b. Rekompensowanie godzin nadliczbowych dobowych czasem wolnym bądź wynagrodzeniem z dodatkiem,
c. Rekompensowanie godzin nadliczbowych średniotygodniowych dniem wolnym bądź wynagrodzeniem z dodatkiem,
d. Ustalenie kosztu rekompensaty czasem/dniem wolnym w relacji do rekompensaty pieniężnej,
e. Rekompensata ponad 8-godzinnej pracy w niedzielę, święto oraz w harmonogramowo wolną sobotę,

7) Prowadzenie ewidencji czasu pracy
a. Ruchomy czas pracy w ewidencji,
b. Ewidencja bez odnotowywania godzin pracy,
c. Odnotowywanie w ewidencji: godzin pracy, podróży służbowych, nieobecności w pracy, dyżurów pod telefonem, godzin nadliczbowych, czasu wolnego udzielonego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, dni wolnych udzielanych w zamian za pracę w niedzielę, święto oraz w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,  tzw. wyjść prywatnych,
d. Godziny ponadwymiarowe i ich rekompensata.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Wykład.

Trener

dr Piotr Wąż

Doświadczony wykładowca, specjalista i ekspert z zakresu prawa pracy i problematyki BHP. Doktor nauk prawnych, biegły sądowy z zakresu stosunków pracy. Dzeli się swoją bogatą wiedzą podczas prowadzonych zajęć i warsztatów poruszając problematykę prawa pracy oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Uczestniczy także jako prelegent w ogólnopolskich, branżowych kongresach i konferencjach. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowego prawo pracy związanej z delegowaniem pracowników do innego państwa UE i państw trzecich celem świadczenia usług. Podczas swoich szkoleń uwzględnia najnowsze zmiany prawne (np. wysokość wynagrodzeń, delegowanie krótko i długoterminowe, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czas trwania delegowania).

Szkolenia prowadzone przez wykładowcę dotyczą przede wszystkim najnowszych i planowanych zmian w prawie pracy, kontrowersji i kazusów z zakresu prawa pracy i BHP. Autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek.  

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.