Termin, miejsce, cena

04/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
10/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz osoby sporządzające wnioski o dofinansowanie, projektów inwestycyjnych, osoby planujące realizację inwestycji budowlanych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie przepisów kształtujących system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie oraz aktualnego orzecznictwa w sprawie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy o koncepcji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) oraz o tym jakie podstawy ma ona  w prawie UE i regulacjach krajowych. Zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Zdobycie wiedzy jak wygląda odstąpienie od SOOS, kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań. Przedstawienie jak SOOŚ wpływa na obszary Natura 2000.Nabycie wiedzy o tym czym skutkuje między innymi uchylenie dokumentu objętego wymogiem SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Postaw społecznych: Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).

Program szkolenia

1. Ocena skutków środowiskowych wdrożenia dokumentów strategicznych

 • Pojęcie dokumentów strategicznych
 • Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS)
 • Podstawy SOOŚ w prawie UE i regulacje krajowe

2. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS

 • dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
 • Dokumenty wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Dokumenty mogące powodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
 • Inne dokumenty, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
 • Czy programy ochrony środowiska wymagają SOOS? Warsztat  połączony z analizą orzecznictwa, poglądów doktryny i stanowisk organów  kontroli i nadzoru.

3. Odstąpienie od SOOŚ

 • Przesłanki odstąpienia
 • Uzgodnienie z właściwymi organami
 • Kryteria oceny skali i intensywności oddziaływań

4. Konsekwencje odstąpienia, w tym podanie do publicznej wiadomości

5. Hierarchia dokumentów strategicznych i stopień szczegółowości prognozy

6. Prognoza oddziaływania na środowisko i etapy postępowania w sprawie SOOS

 • Metody SOOŚ (ocena oddziaływań i  model policy appraisal)
 • Szczególnie istotne elementy prognozy  w nowej perspektywie finansowej (oddziaływania na bioróżnorodność, ochrona klimatu)
 • opiniowanie

7. Udział społeczeństwa

 • O czym i jak należy podać do publicznej wiadomości, sposób liczenia terminów, sposób rozpatrywania uwagi i wniosków, ochrona danych osobowych - warsztaty połączone z analizą przykładów.

8. "kompetentni eksperci”

 • kryteria oceny statusu ekspertów  wnikające z  nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r.

9. SOOŚ a wpływ na obszary Natura 2000 

 • Skala oddziaływania dokumentu a obszary Natura 2000
 • Konsekwencje ustalenia w prognozie występowania znaczących negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 i ich skutki
 • Koncepcja koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i analiza przesłanek pozwalających na przyjęcie dokumentu

10. Relacja SOOS do  oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

11. Skutki uchylenia dokumentu objętego wymogiem  SOOS w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

12. Skutki braku SOOS dla dokumentów strategicznych – analiza rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS UE.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeniach.

Trener

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Radca prawny specjalizujący się w ochronie środowiska, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko. Pracowała w centralnych organach administracji publicznej ochrony środowiska. Autorka ok 35 publikacji z zakresu prawa, w tym prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska,  komentarzy praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla serwisów prawnych w tym. dla Wolters Kluwer ( m.in, przygotowywanie omówień najważniejszych orzeczeń, istotnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska skierowanych przede wszystkim dla pracowników samorządu terytorialnego) , wykładowca na studiach podyplomowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.