Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Dla wszystkich chcących i potrzebujących doskonalić kompetencje menedżerskie, zarządzających organizacjami, zespołami, pracą w projektach czy zespołach zadaniowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kształtowanie kompetencji menedżerskich składających się na delegowanie zadań i uprawnień. Uczestnicy zostaną przygotowani do szacowania czasu potrzebnego do wykonania danego zadania, określenia złożoności i stopnia trudności zadań oraz identyfikowania zasobów indywidualnych i organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Uczestnicy powierzają uprawniania uwzględniając kompetencje i predyspozycje pracowników.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte przez uczestnika po szkoleniu pod kątem: 
Wiedzy 
-rozróżnia i identyfikuje czynniki mające znaczenie dla złożoności i trudności zadań,
-identyfikuje zasoby indywidualne i organizacyjne potrzebne do realizacji określonych zadań,
-rozróżnia i projektuje czynniki mające znaczenie dla złożoności i trudności zadań,
-projektuje  realizację zadań z uwzględnieniem uprawnień dla procesu,
-szacuje właściwie czas niezbędny do wykonania określonego zadania,

Umiejętności: 
-identyfikuje różnorodności zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań,
-planuje i dokonuje właściwej oceny złożoności i stopnia trudności zadań,
-deleguje uprawnienia  biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika,

Postaw społecznych 
-buduje atmosferę zaufania,
-inspiruje pracowników do podejmowania inicjatyw,
-jest świadomy swojej postawy wobec delegowania zadań i uprawnień.

Program szkolenia

MODUŁ 1. Czym jest delegowanie? Co delegujemy?
a/ na czym polega delegowanie?
b/ korzyści z delegowania
c/ delegowanie zadań, celów do realizacji
d/ delegowanie uprawnień
e/ delegowanie odpowiedzialności
f/ przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania
g/ dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?

MODUŁ 2. Jak ustalić i opisać zadanie i cel do delegowania?
a/ metoda SMART
b/ analiza SWOT w ustaleniu celów
c/ dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?

MODUŁ 3.  Jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność ?
a/ przygotowanie pracownika, podległego zespołu do pełnego delegowania
b/ kto może otrzymać uprawnienia i w jakim celu?
c/ kto powinien otrzymać odpowiedzialność i jak to rozumiemy?
d/ dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność

MODUŁ 4. Rola komunikacji w delegowaniu zadań
a/ poprawność komunikatu - zasady poprawnej komunikacji
b/ motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu
c/ informacja zwrotna i aktywna obserwacja
d/ budowanie relacji – efektywny rozwój
e/ poziom dojrzałości pracownika do zadań a system komunikacji zadań i celów
f/ wdrażanie działań korygujących, monitorujących i kontrolnych
g/ problemy z delegowaniem i sposoby ich rozwiązania

MODUŁ 5. Lider menedżerem – jego rola w efektywności delegowania
a/ autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań
b/ motywacja przełożonego i system wartości a skuteczność delegowania
c/ wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań
d/ umiejętności menedżerskie aby efektywnie delegować

MODUŁ 6. Efektywna ocena pracownika i konstruktywna informacja zwrotna
a/ Informacja zwrotna jako element rozwoju pracowników
b/ Narzędzia komunikacyjne zapewniających minimalizowanie negatywnych emocji podczas przekazywania informacji zwrotnych 
c/ Jak prawidłowo określać oczekiwania względem pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej?
d/ Model FUKO
e/ Model FUKO + S
f/ Udzielanie informacji na temat oceny pracy adekwatnie do sytuacji (pochwały)
g/ Jak działają pochwały?
h/ Jakie emocje sprzyjają rozwojowi pracownika

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Sesje oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach zespołowych daje uczestnikom możliwość obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywnym zarządzaniu zespołem i skutecznym delegowaniu zadań w ramach zespołu/organizacji.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.