Termin, miejsce, cena

18/09/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
27/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Pracownicy produkujący żywność

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za produkcję żywności na rolę higieny osobistej i higieny otoczenia w zapobieganiu zanieczyszczeniu żywności. Omówienie zasad GHP, GMP i systemu HACCP, których stosowanie w praktyce pozwala produkować żywność w sposób bezpieczny dla konsumentów.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Poznanie/przypomnienie wymagań z zakresu GHP i GMP oraz sposobu ich praktycznej realizacji w pracy na stanowiskach produkcyjnych.
Umiejętności: Nabycie umiejętności dostrzegania zagrożeń dla produkowanej żywności w postawach własnych i higienie otoczenia.
Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób odpowiedzialny będzie zachowywał się na stanowisku pracy zapewniając bezpieczeństwo żywności i spełnienie wymagań prawnych właściwych dla działalności przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Program szkolenia

1. Przypomnienie zasad dobrych praktyk w codziennej pracy z żywnością, w szczególności w zakresie:
• stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń
• wymagań dla sprzętu, który ma kontakt z żywnością
• stanu zdrowotnego i higieny pracowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę osobistą, higienę kasłania i kichania, mycie rąk, informowanie o złym stanie zdrowia
• procesów mycia i dezynfekcji
• kontroli obecności szkodników
• usuwania odpadów
• magazynowania i dystrybucji surowców oraz gotowej żywności
• jakości surowców i ich przechowywania
• transportu żywności
• konserwacji maszyn i urządzeń
2. Rodzaje zagrożeń dla żywności i sposoby ich minimalizacji lub eliminacji (praktyczne działania korygujące i zapobiegawcze stosowane w codziennej pracy by produkować żywność w sposób bezpieczny)
3. Rola węchu, smaku i dotyku w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
4. Zasady GHP, GMP i systemu HACCP w codziennej pracy na stanowisku produkcji żywności
5. Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w zakresie GHP i GMP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Obowiązek szkolenia pracowników w zakładach sektora spożywczego wynika wprost z przepisów prawa:

·         Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

·         Rozporządzenie (WE) nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenie personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania GHP (dobrej praktyki higienicznej), GMP (dobrej praktyki produkcyjnej) i zasad systemu HACCP.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 i 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia spełnienie powyższych wymagań (czyli przeprowadzenia szkoleń) musi być potwierdzone dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu – podmiot działający na rynku jest zobowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentacje o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać ją na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wydanymi przez Komisję Europejską dnia 16 lutego 2009 r. szkolenie powinno być proporcjonalne do zadań pracowników danego przedsiębiorstwa spożywczego oraz odpowiednie do pracy, która ma być (przez nich) wykonana oraz powinno odnosić się do stosowania HACCP w tym przedsiębiorstwie.

UWAGA:

przeszkolenie z zakresu BHP nie jest jednoznaczne i nie może być traktowane jako szkolenie
z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością, gdyż zagadnienia te dotyczą zupełnie innych zakresów.

 Biorąc pod uwagę powyższe wymagania proponujemy Państwu szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w formie webinaru.

Wybierając nasze szkolenia zyskują Państwo możliwość rozmowy z trenerem, uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i problemy istotne dla Was. Podczas dyskusji możecie korzystać zarówno z wiedzy i doświadczenia trenera jak i innych uczestników szkolenia co często prowadzi do wypracowania bardzo pomocnych rozwiązań praktycznych dostosowanych do specyfiki działania uczestnika szkolenia.

Nasze szkolenia to nie są przesłane pocztą slajdy do samodzielnego przeczytania – webinar online pozwala na rozmowę i omówienie problemów z jakimi spotykają się uczestnicy szkoleń w swojej codziennej pracy.

Trener

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.