na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19

ogłoszenie konkursu 6 września 2021 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 20 września 2021 r.
zakończenie naboru wniosków 20 października 2021 r.
wota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25 000 000 Euro


Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych i zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych w MŚP w wyniku pandemii koronawirusa.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu.
Celem działania 6.2 POIR jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych. Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.


Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.
Maksymalny % poziom dofinansowania: 85 %.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN.

Finansowaniu będą podlegały projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Wsparcie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu,
zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Z uwagi na fakt, że konkurs jest ogólnopolski i będzie bardzo duże zainteresowanie, rekomendujemy aplikowanie tylko tym firmom, które spełniają dodatkowo punktowane kryterium:

-firma z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1 punkt.
Dodatkowe kryterium rozstrzygające jeśli alokacja przekroczy budżet projektów wybranych do dofinansowania z identyczną ilością punktów:

-czy spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł: powyżej 70% – 4 pkt.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.