Termin, miejsce, cena

20/11/2024 - 22/11/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

- kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
- pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, które pozwalają podejmować  korzystne decyzje finansowe.

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych oraz umiejętności doboru wskaźników do badania stopnia realizacji budżetów. Zaznajomienie się z praktycznymi  rozwiązaniami dotyczącymi wdrażania rachunku kosztów i budżetów do polskich firm. Zdobycie wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i budżetowania w wersji zaawansowanej. Nauka prawidłowej budowy arkuszy kalkulacyjnych usprawniających przygotowanie informacji zarządczych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom uzyskanym podczas szkolenia  Uczestnik będzie potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości ich zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia.

Program szkolenia

1.KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
• pojęcie kosztu – nakładu – wydatku
• rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
• rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
• próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
• próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
• margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
• analiza wrażliwości

1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
• rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
• wady tradycyjnego rachunku kosztów
• praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
• warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
• praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
• rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
• praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
• czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
• ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy

2.BUDŻETOWANIE

2.1.Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:
• funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
• etapy procesu budżetowania
• harmonogram sporządzania budżetu
• częstotliwość sporządzania budżetów
• budżet przychodów i kosztów
• budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
• praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
• praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma

2.2.Weryfikacja stopnia realizacji budżetu
• analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
• rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
• wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
• praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
• propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych. 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

-mini-wykład,
-prezentacje,
-dyskusja uczestników szkolenia,
-analiza przypadków,
-warsztaty komputerowe.
Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.
Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności. 

Trener

dr Marcin Czarnacki

Wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm prywatnych jak i administracji samorządowej i rządowej.Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POIiŚ, Polska Wschodnia, POIG, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, Zarządzania projektami (Project management). Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z instytucjami przygotowującymi wnioski o dotacje UE dla przedsiębiorstw i j.s.t,, w tym przygotowuje część ekonomiczną i finansową biznesplanów i studiów wykonalności w perspektywie finansowej.
Osiągnięcia: autor/współautor ponad 300 biznesplanów, 40 studiów wykonalności, 50 wycen wartości przedsiębiorstw, 4 strategii rozwoju klastrów. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.