Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.  Nasi kluczowi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych oraz przygotowali już ponad 200 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Współpracujemy z ponad 100 ekspertami i trenerami z całej Polski.

Oferujemy doradztwo biznesowe:

W ZAKRESIE MARKETINGU / SPRZEDAŻY:

 • opracowywanie strategii rozwoju, (czyli wzrostu sprzedaży),
 • strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej,
 • plany działań marketingowych,
 • audyt marketingowy,
 • audyt wzorniczy – badanie i rozwój innowacyjnych produktów w oparciu o projekt wzorniczy wykorzystujących m.in. nowe technologie,
 • strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego
 • doradztwo dla Startupów
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności  eksportowej i  instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe
 • projektowanie: materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwo opakowań, logotypów i marek produktowych,
 • badanie marketingowe na rynku docelowym,
 • analizy możliwości eksportowych firmy itp.
 • projektowanie stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych)
 • wyszukiwanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,

  W ZAKRESIE FINANSÓW:

Finanse przedsiębiorstw (corporate finance):

 • Opracowanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, analiz opłacalności i ryzyka inwestycji;
 • Opracowywanie biznesplanów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem lub w związku z zamierzonymi inwestycjami; 
 • Przygotowywanie planów i projekcji finansowych na potrzeby pozyskania finansowania, wsparcie przy pozyskiwaniu inwestora, finansowania dłużnego
 • Opracowanie kompleksowych wycen przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa m. in. na potrzeby: transakcji kapitałowych, zarządcze, ewidencyjne w tym realizowanie pełnych procedur związanych z testowaniem wartości aktywów zgodnie z wymaganiami prawa bilansowego
 • Wyceny aktywów niematerialnych i kapitału intelektualnego w tym znaków towarowych, baz klientów, technologii w tym wsparcie w procesach komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych; 
 • Kompleksowe wsparcie w procesach M&A – fuzje i przejęcia i inwestycjach kapitałowych od fazy wyszukania celu akwizycji lub inwestora do fazy integracji przedmiotu akwizycji;
 • Przygotowanie analiz finansowych oraz ocen standingu finansowego;
 • Przygotowywanie analiz due diligence podmiotów (obszar finansowy, biznesowy, prawny, podatkowy, w razie potrzeb technologiczny) w tym na potrzeby finansowania, zbycia przedsiębiorstwa lub akwizycji (finansowy, biznesowy, prawny, podatkowy);
 • Przygotowywanie dokumentów informacyjnych (plany połączeniowe, plany podziału, prospekty emisyjne, memoranda, prezentacje inwestorskie);
 • Wsparcie przy przedstawianiu instytucjom finansującym, analitykom i podmiotom administracyjnym (bank, KNF, GPW) analiz i dokumentów wysokiej jakości, spełniających wymagania merytoryczne i formalne stawiane przez te instytucje;
 • Wsparcie w procesach emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych (obligacji);
 • Modelowanie finansowe – pełny zakres usług dotyczący przygotowywania i utrzymywania modeli i symulacji finansowych;
 • Modelowanie finansowe na potrzeby planowania podatkowego – wsparcie w projektach planowania podatkowego, w tym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych;
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym operacyjnej i finansowej

Controlling:

 • Wdrożenia systemów controllingowych i raportowania zarządczego – opracowanie i wdrożenie zasad ewidencji księgowej, opracowanie i wdrożenie modelu raportowania zarządczego, opracowanie narzędzi raportowania;
 • Opracowanie narzędzi MS Excel wspierających podejmowanie decyzji finansowych, handlowych i operacyjnych – analizatorów, symulacji, narzędzi do kalkulacji handlowych i wszelkich inny wg specyfiki Klienta;
 • Wsparcie w procesach wdrożenia systemów informatycznych finansowo księgowych, systemów typu BI (business intelligence), raportowania zarządczego – przygotowanie analiz przedwrożeniowych, wsparcie na etapie wyboru sytemu, zarządzanie procesem wdrażania systemu;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych i wynagradzania,  tym ukierunkowanych na budowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów kalkulacji kosztów, w tym opartych na podejściu procesowym (Activity Based Costing: ABC i TD ABC);
 • Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i planowania finansowego;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu podatkowego;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów pomiaru i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management – VBM) w tym bazujących na Ekonomicznej wartości dodanej (EVA – Economic Value Added);
 • Projektowanie rozwiązań organizacyjnych controllingu;
 • Opracowywanie budżetów, planów finansowych, planów rzeczowo – finansowych operacyjnych, rocznych i wieloletnich;
 • Planowanie strategiczne i opracowywanie modeli biznesowych
 • Opracowywanie strategii przedsiębiorstwa, strategii rozwoju, segmentacja rynku i ocena potencjału, analizy potrzeb klientów, analizy konkurencji, projektowanie modeli biznesowych, opracowywanie map czynników sukcesu i ryzyka, dobór strategii finansowania rozwoju;
 • Projektowanie i wdrażanie strategii funkcjonalnych m. in.: handlowych, marketingowych, informatycznych, podatkowych;
 • Projektowanie  i pełne wdrażanie systemów zarządzania strategicznego opartych na strategicznej karcie wyników (BSC – Balanced ScoreCard), w tym systemów raportowania; 
 • Opracowanie modeli biznesowych, w tym związanych z internacjonalizacją;
 • Przygotowywanie planów naprawczych i restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • Analizy przygotowawcze dotyczące podjęcia projektu w formule PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego);

W ZAKRESIE PRAWA:

 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • Prawo KSH,
 • księgowość i rachunkowość,
 • prawo budowlane itp

W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO:

 • Kompetencje pracownicze,
 • Oceny pracownicze,
 • Zarządzanie talentami,
 • Zarządzanie efektywnością pracowników,
 • Rekrutacja,
 • Assessment/development center - ocena kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników.

 

Ceny usług doradztwa ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu prac.

Kontakt:

 730 755 444

biuro@orylion.pl 

Ikony stanowią prawa autorskie autorów i zostały pobrane ze strony https://pl.freepik.com/

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.