Termin, miejsce, cena

28/08/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
04/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
09/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie przygotowane jest dla osób zarówno początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych w tematyce zamówień publicznych. Poruszane są w nim zagadnienia dotyczące zarówno podstaw, jak i szczegółowych regulacji związanych z konkretnymi trybami zamówień publicznych, dokumentami, odwołaniami oraz wieloma innymi.

Cel szkolenia

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Czego się nauczysz:

-Dowiesz się, czym są zamówienia publiczne i ustawa Prawo zamówień publicznych.
-Poznasz jakie podmioty występują w zamówieniach publicznych, w jaki sposób składa się oferty i w jaki sposób ustala się wartość zamówienia.
-Dowiesz się jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne i jakie są zasady dotyczące zamówień publicznych.
-Poznasz wymogi dotyczące kontaktu wykonawcy z zamawiającym, a także ewentualne wykluczenie wykonawcy przy zamówieniu publicznym.
-Dowiesz się jak wygląda i jakie elementy posiada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).
-Dowiesz się, czym są wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna oraz czy można powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy.
-Poznasz różne tryby udzielania zamówień publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
-Dowiesz się czym jest wadium, jakie są przesłanki odrzucenia oferty, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania.
-Poznasz zasady dotyczące zmiany umowy o zamówienia publiczne oraz odstąpienia od takiej umowy.
-Dowiesz się jak można należycie zabezpieczyć umowę, a także jaki jest tryb wnoszenia odwołań przy zamówieniach publicznych (w tym przetargach).
-Nauczysz się jak pisać skargę (odwołanie) w sprawach z zakresu zamówień publicznych i poznasz najważniejsze elementy umów o zamówienia publiczne, w tym umowy o roboty budowlane.
-Poznasz źródła informacji o zamówieniach publicznych.

Program szkolenia

Moduł 1 – Wstęp:
1. Zamówienia publiczne – co to jest? 
2. Jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne? Ustalenie wartości zamówienia (progi unijne).
3. W jakich przypadkach nie stosujemy przepisów tej ustawy? (kazus nr 1).
4. Elektronizacja zamówień publicznych (podpisy elektroniczne).
5. Podmioty w zamówieniach publicznych – ich prawa i obowiązki. Rola komisji przetargowej.
6. Konsorcjum w zamówieniu publicznym.

Moduł 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia
1. Zasady dotyczące zamówień publicznych.
2. Zasady publikacji ogłoszeń w Prawie zamówień publicznych.
3. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – wzór z omówieniem.
4. Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia (kazus nr 2).
5. Proces planowania – jak sporządzić plan postępowań oraz konieczność jego aktualizacji.
6. Wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna.
7. Przygotowanie i składanie oferty i związanie ofertą przy zamówieniach publicznych (kazus nr 3).
8. Kontakt zamawiającego z wykonawcą – wymogi i forma.
9. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura ,,samooczyszczenia”.
10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór z omówieniem.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
(przerwa 15 min)

Moduł 3 – Tryby udzielania zamówień publicznych w PZP
1. Przetarg nieograniczony – definicja, ogłoszenie, SWZ, termin składania i badanie ofert.
2. Procedura odwrócona – co to jest i kiedy występuje w praktyce?
3. Przetarg ograniczony – definicja, etapy postępowania, ograniczenie liczby wykonawców.
4. Negocjacje z ogłoszeniem – na czym polegają?
5. Dialog konkurencyjny – co to jest? (kazus nr 4).
6. Partnerstwo innowacyjne – na czym to polega? Kiedy można zastosować?
7. Negocjacje bez ogłoszenia.
8. Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przesłanki zastosowania, przykłady, procedura.

Moduł 4 – Szczegółowe regulacje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami
1. Czym jest wadium, jaka jest jego wysokość i forma?
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kazus nr 5).
3. Przesłanki odrzucenia oferty na podstawie PZP.
4. Tryb postępowania w razie podejrzenia rażąco niskiej ceny.
5. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia przez zamawiającego postępowania.
6. Zasady przeprowadzania konkursu na gruncie PZP (kazus nr 6).
7. Unieważnienie umów o zamówienia publiczne.
8. Zmiana umowy o zamówienia publiczne i odstąpienie od umowy.
9. Środki ochrony prawnej. Tryb postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz przed sądem.
(czas na pytania z zamówień publicznych i przetargów– 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, metody warsztatowe (ćwiczenia)

Trener

Adrian Szydlik

Prawnik, aplikant radcowski w OIRP w Gdańsku. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.