PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SZKOLENIE DOFINANSOWANE 

Projekt "PZP dla Biznesu" Dofinansowane szkolenia on-line z zamówień publicznych oraz usługi doradcze. Uczestnicy szkoleń poniosą koszt jedynie 12% wartości udzielonego wsparcia, i wynosi odpowiednio:

  • Szkolenie ogólne – 82,19 PLN (VAT zw.)
  • Szkolenie praktyczne – 81,51 PLN (VAT zw.)
  • Szkolenie z e-zamówień – 81,51 PLN (VAT zw.)
  • Doradztwo – 432,00 PLN + 23% VAT

Maksymalna wartość wkładu prywatnego w ramach projektu przypadająca na jedno przedsiębiorstwo wynosi: 667,21 PLN (+ 23% VAT)

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa spełniające poniższe kryteria formalne: 

  1. zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski;
  2. mające siedziby wynikające z KRS lub miejsce prowadzenia działalności podane w CEIDG na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego;
  3. należące do sektora MMŚP;
  4. które nie brały udziału w projektach dofinansowanych w konkursie POWR.02.02.00-IP.09-00-001/161 (nie dotyczy wsparcia w zakresie e-zamówień);
  5. mogące otrzymać pomoc de minimis

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „PZP dla Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie/doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy PZP przez MMŚP (i ich pracowników) posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego, którzy są zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.

Formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu (informacje w odnośnikach):

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na powyższe szkolenia POZOSTAŁE DOFINANSOWANIE Z PROJEKTÓW:

I. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z Urzędów Pracy).>>>> więcej

II. Przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usług rozwojowych pozwalających na rozwój kompetencji swoich Pracowników, w tym m.in.: analizę potrzeb rozwojowych (diagnozę ) , szkolenia czy doradztwo. 

Lista dostępnych projektów pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie , a są to:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE W BUR:

Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić ze środków własnych za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) >>>>>>> a następnie otrzyma refundację części poniesionych kosztów zgodnie z zawartą Umową wsparcia.

LOGOWANIE W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH:

W celu ułatwienia rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych zachęcamy do zapoznania się z:

W przypadku problemów z obsługą Bazy, można uzyskać pomoc pod numerem telefonu: 801 808 108

Po podpisaniu umowy "Przedsiębiorca" dokonuje samodzielnego wyboru usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i jego pracowników, po czym zgłasza się w ciągu 14 dni do Operatora w celu rozliczenia kosztów.

Po zakończonym wsparciu należy  ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.

Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową.

W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).

W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową

ZASADY DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH:

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM: 
a) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN. 
b) Maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 

a) dla mikroprzedsiębiorstwa75% kosztów usługi rozwojowej; 
b) dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej; 
c) dla średniego przedsiębiorstwa60% kosztów usługi rozwojowej. 

Limity ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach: 

a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej, 
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej, 
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów rozwojowej.  Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacja oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;  

Jeśli chcesz zadać nam dodatkowe pytania odnośnie oferty szkoleń dofinansowanych zadzwoń: 81 532 62 06, 730 755 444.

INNE WOJEWÓDZTWA ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY W LINKU: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/  

KAŻDE WOJEWÓDZTWO POSIADA INNYCH OPERATORÓW.