Celem konkursu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.

TERMIN NABORÓW
od dnia 23.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. do godz. 15:00

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem.
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:
a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;
b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
c. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
d. wydłużenie godzin pracy OWP;
e. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

•Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 80%
•Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,2873 PLN to 4 287 300,00 PLN.
•Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).
Koszt podatku od towarów i usług jest niekwalifikowalny niezależnie od typu Wnioskodawcy.

Dla kogo?
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
•nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli,
•dzieci w wieku przedszkolnym, w rozumieniu art. 31 pkt.1-3 – ustawy Prawo oświatowe
•istniejące przedszkola;
•funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego[3];
•oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
Minimalny wkład własny:
Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%
•Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.
•Maksymalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP)  nie przekracza 428 730,00 PLN.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.