od 6.12.2023 ruszył projekt edukacja przedszkolna, termin składania do 29.01.2024r !

W ramach naboru można złożyć tylko jeden wniosek

TERMIN NABORU: od 06.12.2023 do 29.01.2024 do końca dnia

Kwota alokacji: 59 349 349,62 zł 

WAŻNE INFORMACJE

Typy projektu:

1) Typ projektu nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej;
2) Typ projektu nr 2: Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej;
3) Typ projektu nr 3: Programy rozwojowe OWP, uwzględniające m.in.:
• poprawę dostępności OWP,
• dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne, 
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli, w tym w zakresie stymulowania rozwoju dziecka, rozwijania kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami/opiekunami,
• doskonalenie zawodowe kadry OWP (w tym nauczycieli i kadr zarządzających), w szczególności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości systemu zarządzania OWP.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi:

- 90% - typ projektu 1 i 3;
- 95% - typ 2

Wnioskodawca:
Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne lub niepubliczne przedszkole lub inna funkcjonująca forma wychowania przedszkolnego lub
b) organ prowadzący podmiot wymieniony w lit. a); lub
c) inny podmiot zamierzający prowadzić ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP).

Obszar realizacji projektu
Projekt jest realizowany na rzecz OWP zlokalizowanych w gminach o niższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej niż średnia dla województwa lubelskiego. 

Zakres wsparcia
Projekt zakłada obligatoryjnie realizację pierwszego typu projektu, tj. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej. (obligatoryjnie typ 1)

Diagnoza potrzeb
Działania będą realizowane tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby, tj. realizacja wsparcia każdorazowo zostanie poprzedzona diagnozą.

Koszty funkcjonowania nowo utworzonych miejsc
Do kosztów bieżących zaliczane są wydatki związane z bieżącym, podstawowym funkcjonowaniem nowo utworzonych miejsc (w tym np. koszty wynagrodzenia nauczycieli i zatrudnionego personelu, koszty wyżywienia dzieci).

Cross – financing i zakup środków trwałych
Zakup środków trwałych i/lub wydatków w ramach cross– financingu w projekcie jest możliwy pod warunkiem objęcia takim wsparciem wyłącznie OWP, do których skierowany jest projekt.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
1. Doskonalenie zawodowe nauczyciel - 10 pkt
Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Grupa docelowa - 5 pkt
Projekt skierowany jest wyłącznie do OWP zlokalizowanych na terenie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie lubelskim.
3. Komplementarność wsparcia - 5 pkt
Projekt zakłada komplementarność wsparcia z:
a) konkretnym projektem finansowanym ze środków UE, ze środków krajowych lub innych źródeł zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera projektu, w tym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego
oraz Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (w tym także z poprzednich perspektyw finansowych) 
i/lub
b) projekt zapewnia wykorzystanie zasobów dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) lub wdrażanie modeli wypracowanych w ramach PO WER.

CEL POSTĘPOWANIA

a) Cel Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
b) Cel szczegółowy 4f - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Masz pytania ?

Jesteś zainteresowany projektem ?

Zapraszamy do kontaktu 

730 755 444, biuro@orylion.pl 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.