Wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”, odbędzie się online w dniu 15.12.2022 r. w godz. 10.00 – 11.30.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm
z województwa mazowieckiego i lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany do 30.06.2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych przypadająca na jednego Pracownika wynosi 7 434,34 zł netto.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe przypadająca
na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

W ramach projektu w zakresie wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej przewidziano realizację następujących działań:

1) Opracowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej
2) Szkolenia i/lub doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi

Tematy szkoleń/ zakres usług zgodnie z Opisem uniwersalnych Kompetencji menadżerskich:
Grupa Kompetencji: Orientacja Strategiczna: Kompetencje – Określanie celów i priorytetów, Analiza strategiczna, Kształtowanie wizerunku, Przedsiębiorczość, Innowacyjność

Grupa Kompetencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem: Kompetencje – Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny), Zarządzanie jakością, Zarządzanie finansami, Zarządzanie procesami

Grupa Kompetencji: Skuteczność menadżerska: Kompetencje – Rozwiązywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji, Orientacja na cel, Radzenie sobie ze stresem, Rozwiązywanie problemów

Grupa Kompetencji: Przywództwo: Kompetencje – Inspirowanie i budowanie zaangażowania, Budowanie relacji ze współpracownikami, Kształtowanie kultury organizacyjnej, Tworzenie i upowszechnianie wizji, Wywieranie wpływu, Etyczność i moralność.

Grupa Kompetencji: Zarządzanie zespołem: Kompetencje – Pozyskiwanie pracowników, Ocena pracowników, Rozwój pracowników, Motywowanie pracowników, Delegowanie zadań i uprawnień.

Grupa Kompetencji: Komunikacja i wykorzystanie informacji: Kompetencje – Efektywna komunikacja, Negocjowanie, Prezentacja, Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji

Etapy realizacji wsparcia:
I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków)
II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV – Wybór usług rozwojowych w BUR
V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis, pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem: https://akademiamenadzera2.com.pl/

Kontakt do Operatora:

Lider:
Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 87
email: akademiamenadzera2@kig.pl

Partner:
CTS Customized Training Solutions Sp z o.o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 208 28 63, 22 162 78 28
email: biuro@akademiamenadzera2.com.pl

Partner:
Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin
tel. 81 532 12 45, 81 532 16 88
email: info@rig.lublin.pl

Link do spotkania

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 388 748 954 329
Kod dostępu: 6hG7e8

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.