TYLKO DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW!

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie ogłaszają 6 rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

UWAGA: Przedsiębiorstwa, które otrzymały decyzję negatywną w ramach I, III, IV lub V rundy naboru lub zrezygnowały z udziału: obowiązkowa jest powtórna procedura rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

TERMIN 6 rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 10.10.2022 r. od godz. 10:00 do 17.10.2022 r. do godz. 10:00.

W ramach 6 rundy naboru rozpatrywane będą dokumenty zgłoszeniowe MIKRO (z wyłączeniem JDG), MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

Operator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rundy.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania rundy po wyczerpaniu alokacji.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/ w zakładce DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA AKADEMIA MENADŻERA 2. Niedopuszczalne jest wypełnianie i przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach z poprzednich rund naboru. Aktualne wzorowy dokumentów znajdują  się w zakładce: https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/ (VER.6).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1. REJESTRACJA (utworzenie konta) w Elektronicznym Systemie Składnia Wniosków (ESSW). W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

2. KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH, tj. oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, tożsamy ze skanem przesłanym poprzez ESSW (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 7 dni roboczych* na adres Biura Projektu zgodnego z siedzibą główną MŚP:

– województwo mazowieckie: Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, recepcja, 00-074 Warszawa;

– województwo lubelskie: Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin.

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera 2 – runda VI”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do biura Operatora.

UWAGA: Biura projektu dokumenty rekrutacyjne przyjmują w godzinach 8:00-16:00.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Składania Wniosków (Załącznik nr 14).

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o kontakt  z odpowiednim biurem projektu.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.