Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Akademia Menadżera MŚP II

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • Zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

a. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub

b. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Operator dla województwa Lubelskiego:

Inni Operatorzy:

 • Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
 • Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
 • Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
 • Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,

Zgłoś się do projektu 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Siedziba główna przedsiębiorstwa będzie Podstawą ustalenia Operatora, który będzie obsługiwał przedsiębiorcę, niezależnie od tego, w jakim makroregionie jego pracownicy wykonują pracę.

 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

81 532 62 06

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.