Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Przedsiębiorcy sektora mikro-, małych i średnich firm. Preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemie.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis max  255 000,00 PLN ( w formie ryczałtu )

 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 
 • okres realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. 
 • Kod PKD działalności, której dotyczy projekt, musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu.

DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ: 

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu; 

2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu. 

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000 zł.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania:

 • Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
 • Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN

minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PO IR:

 • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Kompleksowo pomagamy w pozyskaniu dofinansowania – zapraszamy do KONTAKTU z nami.