Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin naboru wniosków (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej): od 23.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godziny 15.30.

Termin naboru wniosków (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej): od 23.09.2019 r. do  01.10.2019 r.  do godziny 15.30.

 Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019       

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

*W pierwszym priorytecie: Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2019 -miasto Lublin, dostępnego na stronie: www.barometrzawodow.pl dla pracowników/pracodawców wykonujących pracę na terenie miasta Lublin;
*W drugim priorytecie: kształceniem ustawicznym może zostać objęty pracownik/pracodawca, który nie posiada egzaminu maturalnego;
*W czwartym priorytecie: Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).
 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców tą formą wsparcia kierując się zasadą racjonalności i gospodarności środków publicznych celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców wprowadza się następujące ograniczenie: jeden pracodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z  uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póz. zm.).

UWAGA !
                  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
                 - niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,
                 - złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).
        
              Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.muplublin.praca.gov.pl zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydata do pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy