na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 .

Start: 6.05.2024   / /  Zakończenie: 5.06.2024.
Program skierowany do MŚP
Wysokość dotacji: maksymalnie 540 tys. złotych
Dofinansowanie: maksymalnie 90%

Wymagania:
Odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku.
Wolny limit pomocy de minimis.
Środki finansowe można przeznaczyć głównie na inwestycje związane z rozbudową bazy usługowej lub produkcyjnej, w tym zakup robotów budowlanych, maszyn i urządzeń. Dodatkowo, wsparcie obejmuje finansowanie działań związanych z „zieloną” transformacją, takie jak inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) czy odnawialne źródła energii (OZE). Ponadto, możliwe jest przeznaczenie środków na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym specjalistycznego oprogramowania.
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, obejmujących następujące kody PKD:
Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.
Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.
Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.

PREFERENCJE:
-dywersyfikacja oferty o nowe/udoskonalone produkty lub usługi
-gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych)
-krótki termin realizacji projektu, maksymalnie 1 rok od momentu otrzymana wsparcia
-większy spadek obrotów w latach 2020 lub 2021 niż wymagane 20%.

KONTAKT

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.