Ze wsparcia w ramach II Etapu działania mogą skorzystać przedsiębiorcy,którzy prawidłowo zrealizowali projekt dofinansowany w ramach I Etapu działania

Działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję ( tryb konkursowy )
Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 30.05.2018 do 31.05.2019

Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia.
Audyt obejmować będzie m.in.:
− analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
− analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
− analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. 

Etap II: Wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
− usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
− zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy audytu wzorniczego oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty: − wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
Na co?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:
1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
- nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.
3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP
Typ Beneficjenta:
Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.
Intensywność wsparcia:
Etap I – 85%
Etap II – 70% 
Kwota wsparcia:
Etap I – 15%
Etap II – 30% 
Wartość projektu:
Etap I – 100 tys. PLN
Etap II:
– 3 mln PLN (w przypadku wdrożenia innowacji produktowej)
1 mln PLN (w przypadku wdrożenia innowacji innych niż produktowa

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.