Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPC oraz celów działania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Budżet i poziom dofinansowania: (Alokacja na Granty wynosi 708 133 729 zł.)

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

  • Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł,
  • Maksymalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie  2 000 000 zł.

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki dotyczące okresu realizacji projektu grantowego:

  1. okres realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.;
  2. Dopuszcza się  kwalifikowalność wydatków , poniesionych  w okresie od 01.02.2020 r. do daty zakończenia realizacji projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu.

Dofinansowanie dla JST udzielane w formie grantów może być przeznaczone na zadania w ramach obszarów:

1.

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy

Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:

- zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;

- tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

2.

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

3.

Edukacja cyfrowa dla JST

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty)

4.

Cyberbezpieczństwo

W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników