Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

Start składania wniosków: 22 września 2020

Koniec przyjmowania wniosków: 30 listopada 2020

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:
 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

 * W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych
 • Operator: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

Operator: Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
 • Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

Operator: HRP Group sp. z o.o.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
 • Trener i coach w organizacji medycznej
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Operator: Krajowa Izba Gospodarcza

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

Operator: Krajowa Izba Gospodarcza

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Operator: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Operator: KDK Info Sp. z o.o.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Coaching menadżerski
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczanie danych firmy - cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Operator: Krajowa Izba Gospodarcza

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego

Operator: HRP Group sp. z o.o.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego

 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania.  Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: ocena potrzeb, planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej;  dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa; · zarządzanie bezpieczeństwem (identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń) ; stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych; stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo;  zarządzania bezpieczeństwem; identyfikacji współczynników bezpieczeństwa; wdrażania polityki bezpieczeństwa; posługiwania się procedurą zarządzania zmianą;
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i reskilingu
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania

Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca
 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

Operator:  Krajowa Izba Gospodarcza

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej - moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany

Operator: HRP Group sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU