Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. W większości powiatów nabory ruszą w pierwszym kwartale 2021!

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%! Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza że do wykorzystania jest ponad 15 000 złotych na osobę! 

PUP w woj. lubelskim:

-> MUP LUBLIN - 22.02 - 26.02 SPRAWDŹ

-> PUP LUBLIN - 17.02 - 26.02 SPRAWDŹ

-> Świdnik - 10.02 - 26.02 SPRAWDŹ
-> Łęczna - 15.02 - 26.02 SPRAWDŹ

-> Janów Lubelski - 18.02 - 19.02 SPRAWDŹ

-> Lubartów - 22.02 - 25.02 SPRAWDŹ

-> Puławy - 03.02 - 05.02 SPRAWDŹ (zakończony)

-> Włodawa - 05.02-05.03 SPRAWDŹ


Aby skorzystać ze środków KFS należy spełnić warunki o:

 • przyznaniu pomocy de minimis oraz
 • jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. 

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy osobiście lub poprzez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego).

8 Priorytetów z tzw. „puli Ministra” czyli kwota 2 0 5 . 4 4 4 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

6 priorytetów Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 5 1 . 3 6 1  tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw sołecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

*Wnioski o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS zazwyczaj są prowadzone w osobnym naborze, najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku, w sytuacji gdy są jeszcze dostępne środki.

Uzyskanie dofinansowanie na szkolenia w 10 krokach:

 1. Nabór środków
 2. Wybór pracowników
 3. Wybór szkoleń
 4. Złożenie wniosku
 5. Decyzja PUP
 6. Podpisanie umowy 
 7. Przelanie środków na Konto firmy
 8. Realizacja szkoleń 
 9. Opłacenie szkoleń
 10. Dostarczenie dokumentów do Urzędu