Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2020

Termin naboru wniosków (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej): od 07.09.2020r. do 15.09.2020r. do godziny 15:00

Do rozdysponowania pozostała kwota 127 209,38 zł. w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z wymaganymi załącznikami Pracodawca składa w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14 w miejscu wyznaczonym (parter) naprzeciwko pokoju  1 –Informacja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w godzinach od 7:45 do 15:00.

W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufania w/w dokumenty można złożyć drogą elektroniczną przez  stronę:  https://muplublin.praca.gov.pl/uslugi-elektroniczne

Kierując się zasadą racjonalności i gospodarności środków publicznych celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców wprowadza się następujące ograniczenie: jeden pracodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy mogą być przyznane pracodawcy spełniającemu co najmniej jeden z niżej wymienionych priorytetów ustalonych na 2020 rok przez ministra właściwego ds. pracy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020:        

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Pierwszy priorytet

Adresowany jest do osób (matka, ojciec, opiekun prawny), które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Przy czym nie ma znaczenia czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Drugi priorytet

Osoby wskazane do objęcia kształceniem ustawicznym (pracodawca, pracownik) na dzień składania wniosku powinny mieć ukończone 45 lat.

Trzeci priorytet

Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2020 - miasto Lublin, dostępnego pod adresem www barometrzawodow.pl dla pracowników/pracodawców wykonujących pracę na terenie miasta Lublin;

Czwarty priorytet

Pracodawca powinien udowodnić na podstawie wiarygodnego dokumentu załączonego do wniosku (np. kserokopii dokumentu zakupu, zarządzenia dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp.) oraz logicznego i przekonującego uzasadnienia, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi. Planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Priorytet piąty

Adresowany jest do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego wpisanych w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku przyjętą Uchwałą nr XLIX/794/2017 dnia 31 października 2014r. Sejmiku Województwa Lubelskiego.

[ Pobierz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego ]

Pracodawcy ubiegający się o środki z KFS będą identyfikowani na podstawie przeważającego kodu PKD zgodnie z Zaktualizowaną indykatywną listą kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego stanowiącą załącznik nr 1do uchwały nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

[ Pobierz Listę kodów PKD ]

Priorytet szósty

Adresowany jest do osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Priorytet siódmy

Baza przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez MRPiPS dostępna jest pod adresem: www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póz. zm.).

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,
 • złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).

Więcej informacji i aktualne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców –> Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy -> Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Źródło oraz dokumentacja do KFS pod linkiem: https://muplublin.praca.gov.pl/-/13222781-dodatkowy-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs