Termin, miejsce, cena

06/02/2024 - 07/02/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
24/04/2024 - 25/04/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
24/04/2024 - 25/04/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
12/06/2024 - 13/06/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
02/10/2024 - 03/10/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
09/12/2024 - 10/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
09/12/2024 - 10/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji publicznych i komercyjnych- kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 9001 i innych znormalizowanych systemów zarządzania, osoby chcące doskonalić wiedzę dotyczącą zarządzania jakością, oraz zdobyć kwalifikacje auditora wewnętrznego.

Cel szkolenia

Celem jest zdobycie kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) do przeprowadzania audytów wewnętrznych w ramach znormalizowanych systemów zarządzania a także kształtowanie postaw, które powinny charakteryzować audytorów. 

Program szkolenia

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w każdym z dni osobno, realizowane jest jako szkolenie jedno lub dwu dniowe w zależności od potrzeb osoby zgłaszanej na szkolenie.

Dzień I (Udział w nim powinni wziąć kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania)-  zajęcia w formie  wykładów połączonych z warsztatami. Case study. 

1. Audit jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces badawczy. 
Wymagania norm przedmiotowych w zakresie auditów wewnętrznych, przegląd i interpretacja wymagań. 
Terminologia auditowa. 
Zasady dotyczące niezależności auditorów od audytowanych obszarów. 
Systematyczność auditu w roku działalności firmy. 
Procedura auditowa (wykład +warsztaty).

2. Program auditu zasady opracowania na podstawie wymagań norm przedmiotowych     
Zakres obowiązkowy programu  auditu.
Zakres wynikający ze specyfiki firmy i dojrzałości systemu zarządzania.

3.Zasady i metodyka badań auditowych.
Przedstawienie pełnej metodyki auditowej. 
Ćwiczenia w zakresie  budowania zespołów auditorskich. 
Ćwiczenie umiejętności opracowywania  pytań auditowych do poszczególnych obszarów funkcjonowania systemu zarządzania. 
Badanie auditowe oparte na dowodach auditowych.
Dokumentowanie wyników auditu. (wykład + warsztaty)

4. Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania - rola auditorów.    
Zadania stawiane  auditorom przez kierownictwo. 
Działania korygujące i zapobiegawcze – skuteczne usuwanie przyczyn niezgodności.

Dzień II (kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania oraz dotychczasowi auditorzy) 
Zajęcia w postaci mini wykładów, warsztatów, case study i testów menedżersko-psychologicznych przydatnych w praktyce auditorskiej. 
Dodatkowo na zakończenie 3 scenki wg scenariuszy „z życia wziętych”.

1. Auditor wiodący i auditor towarzyszący.    
Zadania auditorów wiodącego i towarzyszącego.
Pełnienie określonej funkcji w zespole auditorskim. 
Co to znaczy doświadczony auditor. 
Auditor  mentor. 
Auditor coach. 
Dyskusja. Case study.

2. Analiza SWOT dobrego auditora    
Warsztaty dla auditorów –  kompetencje auditorskie (wiedza, umiejętności, postawy) posiadanych i pożądanych. 
Jak to widzą auditorzy „starzy” i „nowi” ? Dyskusja. 

3. Komunikacja podczas auditu.
Omówienie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas badań auditowych. 
Komunikacja w zespole audytującym. Komunikacja z audytowanym. Rozstrzyganie sporów. Zarządzanie konfliktem w czasie auditów. Miniwykład + dyskusja, case study.
Teoria Mc Gregora  oraz teoria Hertzberga - zastosowanie podczas badań auditowych Asertywność i negocjacje podczas auditu. Case study. Dyskusja.

4. Zasady pracy auditora.
Etyka w badaniach auditowych    
Mini wykład dotyczący postaw, które powinny charakteryzować auditorów i auditowanych. Dyskusja.

5. Zarządzanie czasem i zarządzanie zmianą – abecadło dla auditorów wewnętrznych     
Wykonanie badań auditowych pod presją czasu.  
Organizacja pracy zespołu auditorów. 
Odporność na naciski zewnętrzne. Stres w pracy auditora.  Podatność i odporność na zmiany.  Mini wykład. Case study

6. 10 ról kierowniczych auditora wiodącego    
Role  interpersonalne (3), decyzyjne(3), informacyjne (4)  wg H. 
Mintzberga – wykorzystanie wiedzy przez doświadczonego auditora.
Miniwykład. Case study. Dyskusja.

Metodyka

mini-wykład, case study, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek „z życia wzięte”.

Trener

Robert Gostkowski

Od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.