Dofinansowanie na zajęcia, warsztaty dla przedszkolaków! Sprawdź

„Kto ty jesteś? Polak mały”

Składanie wniosków: 26.06.2024 r. do 17.07.2024r.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 000 - 500 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 500 000 PLN, minimalna: 20 000 PLN BEZ WKŁADU WŁASNEGO, 10% kosztów pośrednich
tylko jeden moduł ( wyłącznie jeden wniosek)

OKRES REALIZACJI:
od dnia 20 września 2024 r., do dnia 31 grudnia 2024 r.

CEL DZIAŁANIA
1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.
2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.
3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.
4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.
5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności.
6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.
7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur, praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej. DLA KOGO

Do udziału w programie są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe:
1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie,
2) instytuty badawcze,
3) instytucje kultury,
4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w ar t. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834)

KOSZTY POŚREDNIE (10%):
1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego, w tym obsługi kadrowej, prawnej i księgowej projektu;
2) opłaty za usługi pocztowe i kurierskie niezbędne do realizacji projektu;
3) opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe związane z wydatkami finansowymi poniesionymi na realizację projektu z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8.

MODUŁY OBJĘTE WSPARCIEM:
1) Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:
a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics ).
b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,
c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,
d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,
e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;
2) Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:
a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,
b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,
c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;
3) Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:
a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,
c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;
4) Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:
a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,
b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,
c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NIE ZALICZA SIĘ:
1) koszty remontów i dostosowania pomieszczeń;
2) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości;
3) koszty związane z udziałem w posiedzeniach, spotkaniach i zebraniach dotyczących organizacji i realizacji projektu zakwalifikowanego do udziału w programie;
4) opłaty za media (w tym za energię elektryczną, wodę, gaz), usługi telekomunikacyjne;
5) koszty utrzymania czystości pomieszczeń i dozoru;
6) koszty ubezpieczeń majątkowych;
7) koszty zakupu środków trwałych powyżej 10 000 zł;
8) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361);
9) odsetki, mandaty i inne kary.

KRYTERIA OCENY NAJWAŻNIEJSZE:
Przy ocenie merytorycznej wniosków stosuje się następujące kryteria:
1) w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku (0-30 punktów):
a) zgodność działań planowanych przez wnioskodawcę do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem z przedmiotem, celami programu oraz modułami tematycznymi
b) spójność zakładanych rezultatów projektu objętego wnioskiem z działaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu oraz przedmiotem i celami programu oraz zakładany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania tych rezultatów,
c) merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu;
2) w ramach oceny zaangażowania grupy docelowej (0-20 punktów):
a) zasięg oddziaływania projektu (grupa odbiorców),
b) obszar oddziaływania projektu (miejsce realizacji projektu);
3) w ramach oceny potencjału wnioskodawcy (0-15 punktów):
a) możliwości organizacyjne wnioskodawcy,
b) poziom kompetencji i doświadczenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
4) w ramach oceny kalkulacji kosztów realizacji projektu (0-15 punktów):
a) ocena zasadności i efektywności poszczególnych wydatków wskazanych w szczegółowym kosztorysie projektu objętego wnioskiem w stosunku do działań planowanych do realizacji w ramach projektu oraz zakładanych rezultatów projektu;
b) ocena prawidłowości sporządzenia szczegółowego kosztorysu projektu objętego wnioskiem i kwalifikowalności kosztów oraz spójność przewidywanych kosztów realizacji projektu z działaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu
- max liczba punktów: 80,
- min. 48 pkt (60%)

Obligatoryjne załączniki do wniosku:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy albo odwzorowanie cyfrowe poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, tego statutu lub innego dokumentu w postaci papierowe
* Informacja, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy (należy wskazać treść przepisów zawartych w umowie, statucie lub innym dokumencie)
2) zgodę dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorząd terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, na udział placówki wychowania przedszkolnego w realizacji projektu objętego wnioskiem.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.