Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Termin naboru wniosków:  20.01.2020 r. –  19.02.2020 r. do godz. 15:30

 Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 wynosi 500.000,00 zł.

 W 2020 roku środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształceni ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
Koszt dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może przekroczyć 5.000,00 zł na osobę objętą wsparciem.

Priorytet pierwszy
Priorytet adresowy jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem, np. urlop macierzyński, wychowawczy, czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytet.
 
Priorytet drugi
Pracodawca do wniosku dołącza oświadczenie, że osoby, które mają korzystać w ramach tego priorytetu z kształcenia ustawicznego na dzień składania wniosku ukończyły 45 rok życia.
 
Priorytet trzeci
Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów dla powiatu lubelskiego i województwa lubelskiego ( prognoza na rok 2020 ) przy czym zawód występujący w deficycie w województwie lubelskim nie może występować w nadwyżce w powiecie lubelskim. Wykaz zawodów deficytowych powiatu lubelskiego oraz województwa lubelskiego dostępny jest na stronie www.barometrzawodow.pl.
Dotyczy pracowników/pracodawców wykonujących pracę na terenie powiatu lubelskiego.

Priorytet czwarty
Dotyczy pracodawców, którzy udowodnią, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego zakończeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby  /pracownicy, pracodawca/ objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z prowadzonymi lub planowanymi do wprowadzenia zmianami.
 
Priorytet piąty
Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach kluczowych dla rozwoju powiatu lubelskiego oraz województwa lubelskiego:
- Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016 – 2020 ( z perspektywą do roku 2030 )
- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ( z perspektywą do 2030 r. ) wraz z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego ( do 2020 roku ).
 
Priorytet siódmy
W przypadku podmiotów posiadających status przedsiębiorstwa społecznego lista dostępna jest pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl 
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość finansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 k i 2 m ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm. ).

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
- niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków    z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 117 );
- niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie;
- złożenia Wniosku po terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu:
https://lublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy