- wsparcie związane z wyposażeniem, doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia nowych lub udoskonalonych produktów/usług/ technologii na rynek,
- wdrożenie działań związanych z innowacjami w firmie, stworzenie infrastruktury umożliwiającej ich wdrożenie: budowa hali, zakup maszyn i urządzeń, usług doradczych
- wdrożenie nowych produktów, procesów lub technologii będącej wynikiem prac B+R.

- rozwój infrastruktury B+R,
- współpraca z jednostką naukową,
- opracowanie nowego produktu, procesu, technologii
- zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów.

- termomodernizacja obiektów
- wdrażanie OZE
- zielone procesy przemysłowe
- wytwarzanie energii z OZE

- dofinansowanie kosztów związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny i przygotowaniem produktu do eksportu
- opracowanie planu transformacji cyfrowej
- udział w targach branżowych i misjach gospodarczych
- opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne,

- wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0
- informatyzacja i automatyzacja procesów
- robotyzacja procesów produkcyjnych

- audyt wzorniczy produktów i procesów oraz opracowanie i wdrożenie nowych produktów i procesów w oparciu o wzornictwo

- Projekty z zakresu wzmocnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług lub systemów informatycznych

- infrastruktura edukacji przedszkolnej (budowa rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej),
- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- inwestycje w adaptację pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
- inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego,
- inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego zawodowego i praktycznego prowadzonego w formach po za szkolnych
- inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz akademickiego prowadzącego studia o profilu praktycznym
- programy pomocy stypendialnej
- programy rozwojowe szkół w tym szczególnie szkół zawodowych
- wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów po za edukacją formalną
- inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych

- rozwój POZ/AOS poprzez budowę i modernizację obiektów infrastruktury oraz i wyposażenia
- wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych
- wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej
- projekty zwalczające wszelkie firmy dyskryminacji
- aktywizacja osób bezrobotnych
- rozwój usług opiekuńczych
- opracowanie i realizacja programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy oraz programów rehabilitacyjnych
- projekty dotyczące dostosowania pracowników, przedsiębiorców, i przedsiębiorstw do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się

- wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie
- modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę
- nowe produkty w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.