Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Działania 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian (typ projektu nr 4) Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

Operator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Rozpoczęcie rekrutacji: 11.06.2024

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 3 894,44 zł. Limit dotyczy jednego uczestnika (PESEL) przez cały okres realizacji projektu.

Cel projektu: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy. W ramach Działania realizowane będą usługi rozwojowe w formule operatorskiej poprzez Podmiotowy System Finansowania (PSF), dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

GRUPA DOCELOWA
W ramach Projektu wsparcie otrzyma 5 150 przedsiębiorców – pracodawców i ich pracowników pochodzących z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

– pracodawcy oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca;
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
– pracownicy.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw, a nie do grupy przedsiębiorstw (np. klastrów).

DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 50-85%

Mikroprzedsiębiorstwa – limit 75% kosztów usługi rozwojowej,
Małe przedsiębiorstwa – limit 70% kosztów usługi rozwojowej,
Średnie przedsiębiorstwa – limit 60% kosztów usługi rozwojowej,
Duże przedsiębiorstwa – limit 50% kosztów usługi rozwojowej,
Pracodawca, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej.
Limity podane powyżej mogą ulec podwyższeniu w następujących przypadkach:

objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia – o 5%;
realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji – o 5 %.

Wsparcie realizowane będzie w 5 etapach:

1. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy/pracodawcy

Przedsiębiorca/pracodawca samodzielnie dokonuje wyboru usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby.

2. Rekrutacja do projektu

Przedsiębiorca/ pracodawca po dokonaniu wyboru usługi rozwojowej z BUR składa Formularz w LPNT S.A.

3. Podpisanie umowy wsparcia

Następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

4. Realizacja usługi rozwojowej

5. Refundacja kosztów usługi rozwojowej

Następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów.

*info w przypadku zatrudnienia os. na um. cywilno-prawną, zlecenie/dzieło:

Kwalifikowanym pracownikiem zgłaszanym przez przedsiębiorcę /pracodawcę będzie pracownik zatrudniony na umowę cywilno-prawną spełniający poniższe warunki:
– jest zatrudniony u przedsiębiorcy / pracodawcy co najmniej jeden miesiąc przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych i przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej,
– otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wartość dofinansowania, o refundację którego stara się przedsiębiorca / pracodawca dla wskazanego pracownika,
– wynagrodzenie brutto wyliczane będzie jako suma wynagrodzenia w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów aplikacyjnych

REKRUTACJA
Dokumenty rekrutacyjne można składać w Punkcie rekrutacyjnym (wejście nr II do budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, z dopiskiem: Biuro projektu PNK Rozpatrywane będą tylko te dokumenty, które wpłyną do Biura projektu w trakcie trwania naboru.

Biuro projektu znajduje się w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który zaprojektowany jest z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego, wejście jest możliwe z dwóch stron budynku i umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

Dokumentacja oraz informacje dostępne pod adresem: https://lpnt.pl/realizowane-projekty/park-nowych-kwalifikacji-dla-msp/


Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubelskim

PROJEKT 1

Nazwa projektu: Usługi rozwojowe dla pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim.   

Operator: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada

Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2024 

Data zakończenia projektu: 31.03.2027                

Cel projektu: Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie dostosowania do zmian 5000 osób, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami, zatrudnionych w mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w tym podmiotach ekonomii społecznej oraz innych podmiotach niż przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę (lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną) w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim poprzez nabycie wiedzy w ramach usług rozwojowych PSF do 31.03.2027 r.

Grupa docelowa: 5000 kobiet i mężczyzn przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP, w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych objętych usługą rozwojową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 20 817 500,00 PLN      

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

Dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
Dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
Dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej;
Dla dużego przedsiębiorstwa – 50% kosztów usługi rozwojowej;
Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla pracodawcy, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
2) Limity, o których mowa w pkt.1, ulegają podwyższeniu o 5 pkt proc. w następujących przypadkach:

objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia;
realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji


PROJEKT 3

Nazwa projektu: Finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z podregionu puławskiego

Operator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2024 

Data zakończenia projektu: 30.09.2026                

Cel projektu: celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu podregionu puławskiego oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami, np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem się społeczeństwa i innymi kwestiami demograficznymi poprzez udzielanie 745 przedsiębiorstwom, w tym min. 10 dużym przedsiębiorstwom wsparcia finansowego na korzystanie z usług rozwojowych w Podmiotowym Systemie Finansowania.

Grupa docelowa: Projekt obejmie wsparciem min. 745 przedsiębiorstw, w tym 735 MŚP i 10 dużych przedsiębiorstw, posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział) na terenie podregionu puławskiego, obejmującego następujące powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski i rycki Wsparcie w ramach PSF skierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw, a nie do grupy przedsiębiorstw. W projekcie uczestniczyć będzie min. 2690 pracowników sektora MŚP/osób samozatrudnionych i min. 60 pracowników dużych przedsiębiorstw, w tym min. 20% osób w wieku 50+ oraz min. 35% osób o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie.      

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 13 869 443,50 PLN       

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

 Dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
 Dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
 Dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej;
 Dla dużego przedsiębiorstwa – 50% kosztów usługi rozwojowej;
 Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla pracodawcy, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
2) Limity, o których mowa w pkt.1, ulegają podwyższeniu o 5 pkt proc. w następujących przypadkach:

objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia;
realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji.


Projekty dla Osób dorosłych 

PROJEKT 1

Nazwa projektu: Kompetencje przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych w podregionie lubelskim.

Operator: Lubelska Fundacja Rozwoju

Data rozpoczęcia projektu: 01.05.2024

Data zakończenia projektu: 30.04.2026

Cel projektu: Wsparcie 3 580 osób dorosłych w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych wybieranych przez Uczestników Projektu ze względu na potrzebę dostosowania kompetencji i umiejętności, zdobycie nowych kwalifikacji lub realizację innych zał. celów rozwojowych oraz pomoc doradczą dla Uczestników Projektu wykazujących trudności w wyborze usługi rozwojowej (wsparcie z wykorzystaniem Modelu Bilansu Kompetencji).

Grupa docelowa: 3 580 osób dorosłych z podregionu lubelskiego obejmującego powiaty lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i miasto Lublin.        

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 16 935 028,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Maksymalna wartość wsparcia udzielonego jednemu uczestnikowi kwalifikowalna w projekcie w trakcie całego okresu jego trwania wynosi 5 000 netto PLN. Kwota ta obejmuje kwotę dofinansowania oraz wkładu własnego wnoszonego przez uczestnika projektu. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 80% kosztów netto usługi rozwojowej z zastrzeżeniem, że ww. limit ulega podwyższeniu o:

5 % w przypadku objęcia wsparciem osoby dorosłej z grupy w niekorzystnej sytuacji, tj. osoby po 60 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami,
5 % w przypadku realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.


DANE ADRESOWE OPERATORÓW PSF W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Projekty dla Pracodawców

PROJEKT 1
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada
ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm
e-mail: stow_triada@wp.pl
tel. +48 82 565 84 45
strona internetowa: https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian-felu.09.06-iz.00-001-23/

PROJEKT 2
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@lpnt.pl
tel. +48 81 534 61 00
strona internetowa: https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian-felu.09.06-iz.00-001-23/

PROJEKT 3
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43, 20-345 Lublin
e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
tel. +48 81 710 19 00
strona internetowa: https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian-felu.09.06-iz.00-001-23/

Projekty dla Osób dorosłych

PROJEKT 1
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Zana 41, 20-601 Lublin
u. Rynek 7, 20-111 Lublin
e-mail: bur@lfr.lublin.pl
tel. +48 81 528 53 61, +48 81 528 53 62
strona internetowa: https://lfr.lublin.pl/bur

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.