Zadania anty-covidowe są realizowane w ramach projektu pn. „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego” realizowanego przez Operatora HRP Group Sp z o.o. na podstawie aneksu z dnia 29.09.2020 r. do umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-3028 /18. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektorów: chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm- dla sektora motoryzacyjnego oraz chemicznego, zgodnie z definicją § 1, ust.6 Regulaminu) poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji nadzwyczajnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danych sektorach wynikających z sytuacji tych przedsiębiorstw w związku z wystąpieniem skutków pandemii Covid-19.

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 1258 pracowników ( 520 z branży chemicznej, 650 z branży usług rozwojowych, 88 z branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności) z min. 63 Przedsiębiorstw.

Celem zadań antycovidowych jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z sektora chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% pracowników objętych wsparciem, zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do marca 2021 r. Wdrażanie rekomendacji ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt jest realizowany w ramach sektorów:

 1. Sektor Motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności - w szczególności: PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e- busów i samochodów elektrycznych). Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są Duże przedsiębiorstwa z PKD G.45,
 2. Sektor Chemiczny - PKD 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych). Duże przedsiębiorstwa tylko z C.21,
 3. Sektor Usług Rozwojowych - Sektor usług rozwojowych prowadzący działalność w następujących obszarach PKD: P 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji. Duże Przedsiębiorstwa z Sektora usług rozwojowych są wyłączone z udziału w Projekcie.

Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo

Wysokość wsparcia: W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w zależności od sektora.

Limit ten wynosi:

 • dla sektora chemicznego: 10 770 zł na osobę,
 • dla sektora usług rozwojowych: 8 500 zł na osobę,
 • dla sektora motoryzacyjnego: 8 500 zł na osobę.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu, w zależności od jego wielkości:

 • MIKRO przedsiębiorstwo: 5 osób,
 • MAŁE Przedsiębiorstwo: 20 osób,
 • ŚREDNIE Przedsiębiorstwo: 50 osób,
 • DUŻE Przedsiębiorstwo: 50 osób.

Maksymalny limit wsparcia na konkretną usługę:

 • MOTO Zasady bezpiecznej pracy zdalnej 7 500,00 zł
 • MOTO Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii 7 500,00 zł
 • MOTO Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo 10 000,00 zł
 • MOTO Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu 10 000,00 zł
 • MOTO Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą) 7 393,75 zł
 • MOTO Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych 7 393,75 zł
 • MOTO Wirtualizacja serwerów 7 393,75 zł
 • MOTO Zarządzanie cyberbezpieczeństwem 7 393,75 zł
 • MOTO Administrowanie bazami danych 6 125,00 zł
 • MOTO Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej 6 125,00 zł
 • MOTO Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania 7 131,25 zł
 • MOTO Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej 6 475,00 zł
 • MOTO Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej 6 125,00 zł
 • MOTO Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi 3 500,00 zł
 • MOTO Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej 3 500,00 zł
 • MOTO Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej 3 500,00 zł
 • MOTO Archiwizowanie efektów pracy zdalnej 2 500,00 zł
 • MOTO Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej 4 068,75 zł
 • MOTO Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji 5 250,00 zł
 • MOTO Obsługa klienta w trybie zdalnym 3 700,00 zł
 • MOTO Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej 4 625,00 zł
 • MOTO Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce 6 475,00 zł
 • MOTO Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii 6 475,00 zł
 • MOTO Marketing online 6 475,00 zł
 • MOTO Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii 6 125,00 zł
 • MOTO Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6 475,00 zł
 • MOTO Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii 6 125,00 zł
 • MOTO Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie 7 131,25 zł
 • MOTO Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi 6 125,00 zł
 • MOTO Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań) 5 250,00 zł

>>>>>>>>>>REKOMENDACJA DO WSKAZANYCH POWYŻEJ USŁUG W ZAKRESIE ICH ORGANIZACJI<<<<<<<<<<

 • CHEMIA Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym. 7 200,00 zł
 • CHEMIA Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych. 960,00 zł
 • CHEMIA Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej. 9 000,00 zł
 • CHEMIA Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 14 400,00 zł
 • CHEMIA Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej. 14 400,00 zł
 • CHEMIA Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia. 14 400,00 zł
 • CHEMIA Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Optymalizowanie procesów laboratoryjnych. 12 000,00 zł
 • CHEMIA Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii. 18 000,00 zł
 • CHEMIA Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego. 14 400,00 zł

>>>>>>>>>>REKOMENDACJA DO WSKAZANYCH POWYŻEJ USŁUG W ZAKRESIE ICH ORGANIZACJI<<<<<<<<<<

 • USŁUGI Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej 7 200,00 zł
 • USŁUGI Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej - moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 1 920,00 zł
 • USŁUGI Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 4 320,00 zł
 • USŁUGI Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 960,00 zł
 • USŁUGI Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej 5 760,00 zł
 • USŁUGI Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 2 880,00 zł
 • USŁUGI Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 1 920,00 zł
 • USŁUGI Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH 480,00 zł
 • USŁUGI Doradztwo: Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany 13 500,00 zł

>>>>>>>>>>REKOMENDACJA DO WSKAZANYCH POWYŻEJ USŁUG W ZAKRESIE ICH ORGANIZACJI<<<<<<<<<<

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid  

2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

3. Zalogować się do systemu Operatora COVID:  antycovid-chemia.przepisnarozwoj.pl    antycovid-uslugi.przepisnarozwoj.pl   antycovid-moto.przepisnarozwoj.pl

Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów należy złożyć wniosek w Systemie Operatora po uruchomieniu naboru.

Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym terminie umowa wsparcia wygasa i zostaje zamknięta przez Operatora.

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek w danym naborze oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich limitów obowiązujących w projekcie.

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, jednak priorytetowo traktowani są przedsiębiorcy, którzy mają w CEIDG kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany kod PKD z danego sektora, jako przedmiot przeważającej działalności mają wpisany w KRS kod PKD wpisujący się w dany sektor.

*Złożony wniosek zostaje zweryfikowany przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, pod względem jego prawidłowości oraz kompletności. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny zostaje odrzucony. Operator dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. Weryfikacji zostaje poddana prawidłowość podanych we wniosku danych, wielkość przedsiębiorstwa, wielkość otrzymanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis oraz czy przedsiębiorca spełnia warunki do priorytetowego rozpatrywania wniosku. Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Więcej informacji tutaj

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.