Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

Informujemy, że w dniach 15.04.2024 godz. 8:00 do dnia 18.04.2024 do godz. 18:00 zostaną uruchomione pierwsze nabory do projektu Przepis na Rozwój – Akademia HR. 

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!

Całkowita Alokacja: 2 730 000,00
Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w wynagrodzeniach.


Nabór 1 - dla mikroprzedsiębiorstw (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające pracowników (z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.
Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.
Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.
Data naboru: od 15.04.2024 godz. 8:00 do dnia 18.04.2024 do godz. 18:00
Kwota naboru (alokacja): 750 000,00 zł
Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej
za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia
z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia. 
Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia.
Dokumenty rozliczeniowe Przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić Operatorowi  w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji Usługi rozwojowej.


Nabór 2 - dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 3 osoby na szkolenia)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo, średnie lub duże przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.
Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.
Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.
Data naboru: od 15.04.2024 godz. 8:00 do dnia 18.04.2024 do godz. 18:00
Kwota naboru (alokacja): 1 170 000,00 zł
Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej
za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia
z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.
Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia.
Dokumenty rozliczeniowe Przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić Operatorowi  w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji Usługi rozwojowej.


Nabór 3 - dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo, małe lub duże przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.
Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.
Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.
Data naboru: od 15.04.2024 godz. 8:00 do dnia 18.04.2024 do godz. 18:00
Kwota naboru (alokacja): 450 000,00 zł
Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej
za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia
z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia. 
Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia. 
Dokumenty rozliczeniowe Przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić Operatorowi  w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji Usługi rozwojowej.


Nabór 4 - dla dużych przedsiębiorstw (maksymalnie 8 osób na szkolenia)
W tym naborze wnioski mogą składać tylko duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 249 osób, z rocznym obrotem powyżej 50 mln euro lub sumą bilansową powyżej 43 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.
Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.
Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.
Data naboru: od 15.04.2024 godz. 8:00 do dnia 18.04.2024 do godz. 18:00
Kwota naboru (alokacja): 360 000,00 zł
Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej
za pośrednictwem BUR, czyli do zapisu na usługę i do jej rozpoczęcia z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia.
Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia.

Dokumenty rozliczeniowe Przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić Operatorowi w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia realizacji Usługi rozwojowej.
Na etapie składania Wniosku Operator wymaga przekazania w Systemie następujących dokumentów:
1) potwierdzających roczny obrót ze sprzedaży netto Przedsiębiorstwa (oraz Przedsiębiorstw powiązanych, jeśli dotyczy) za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe (w zależności od obowiązków danego Przedsiębiorcy: rachunek zysków i strat, bilans, PIT 36, PIT 36 L, PIT B, PIT 28, PIT 28 S, PIT 16A);
2) dotyczących wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty rocznych jednostek pracy (dalej: RJP) oraz Przedsiębiorstw powiązanych (jeśli dotyczy) za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe; – Wzór oświadczenia do Pobrania na stronie Projektu
3) aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starsze niż 3 miesiące);
4) Autodiagnoza – kwestionariusz wykonany na stronie PARP: https://cawi.parp.gov.pl/6d4bdd52523a0894c5bff71e3ab63fbd.pg opatrzony pieczęcią Przedsiębiorcy oraz podpisany przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Więcej informacji pod linkiem

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.