Dane osoby dokonującej zgłoszenia

Dane do wystawienia faktury/rachunku

Dane uczestników szkolenia

Uczestnik 1

Uwagi do organizatora

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Mając na uwadze art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Promocji Edukacyjnej ORYLION z siedzibą w 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102, w zakresie objętym przesłanym formularzem zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji tego szkolenia na które się zgłosiłem/łam do Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 • Mając na uwadze art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i w związku ze zgłoszeniem osoby na szkolenie w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION, informuję że:
 • Dane osobowe udostępnione w kwestionariuszu osobowym składanym przez osobę zgłaszającą chęć udziału w szkoleniu wykorzystywane są wyłącznie w celu zapisania tej osoby na szkolenie w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION.
 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Adres kontaktowy: biuro@orylion.pl., Al. Warszawska 102, 20-833 Lublin.
 • Podane dane osobowe mogą być przechowywane w formie dokumentu fizycznego oraz elektronicznego, a także w formie uporządkowanego zbioru danych w systemie informatycznym przez czas prowadzenia naboru zgłoszeń na szkolenia w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wpisania osoby na listę oczekujących na szkolenie w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION, przygotowania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 • Powierzone dane nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 • Powierzone dane są udostępnione innym podmiotom do dalszego przetwarzania. Lista procesorów stanu na dzień 25.05.2018 wygląda następująco: Nazwa i adres - LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, NIP 712-28-37-760. Cel: Usługa hostingu; Umożliwienie zapisu na listę oczekujących do wzięcia udziału w szkoleniu w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION za pomocą formularza na stronie internetowej oraz zadawanie pytań przedstawicielowi w Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION. Zakres - Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon.
 • Okres przechowywania danych: przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym szkolenia się odbyło.

Zobowiązuje się zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w procesie realizacji kształcenia, których ujawnienie mogło by naruszyć dobra osób trzecich.

Lublin, Beata Momot, Prezes Zarządu

Informacje organizacyjne

Wysłane zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty przed szkoleniem nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu Zgłaszający zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia.

W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą opłatę za szkolenie. Potwierdzenie realizacji szkolenia wysyłamy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail na 7 dni przed terminem szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.