Rekrutacja do projektu "System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach".

TERMIN NABORU : DO 15 LUTEGO 2022, do godziny 12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

Przedsiębiorca, który chce przystąpić do Projektu zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PARP. Do formularza wymagane jest załączenie wypełnionej Ankiety rekrutacyjnej oraz Informacji o spełnianiu kryteriów MŚP. Oba dokumenty (załączniki do formularza) muszą być opatrzone podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z dokumentem rejestrowym działalności gospodarczej lub udzielonym pełnomocnictwem.

DLA KOGO:
  • małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w PL oraz wykonują aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy, znajdujących się w „okresowej trudności”* u których:
  • nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.),
  • wystąpiły istotne zmiany kadrowe mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu,
  • niezależne od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotne zmiany prawne / technologiczne w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszają konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia,
  • na podstawie przeprowadzonej Autodiagnozy MŚP spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach

* Przedsiębiorca w okresowych trudnościach/przedsiębiorca – przedsiębiorca MŚP, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przez ryzyko spowolnienia rozwoju społecznego i gospodarczego należy rozumieć prognozowane w dniu zgłoszenia się do Projektu trudności, w oparciu o spadkowe trendy w prowadzonej działalności, szczególnie dotyczące pogarszającej lub niestabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub zmiany prawne, społeczne, gospodarcze lub technologiczne w danej branży, których dalsze postępowanie grozi załamaniem prowadzonej działalności. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach doświadcza trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej (finansowych i pozafinansowych) z wyłączeniem przedsiębiorstw spełniających kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

KWOTA DOFINANSOWANIA:  do 18 500 złotych netto! Całkowity koszt netto usługi doradczej/szkoleniowej pokrywa PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT.

CEL :
Celem głównym Projektu jest stworzenie efektywnego systemu wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym wśród MMŚP znajdujących się w okresowych trudnościach oraz wyposażenie tych przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w wykonywanej działalności gospodarczej oraz podejmowania działań prewencyjnych.

PROJEKT OBEJMUJE FINANSOWANIE:
1) doradztwa na opracowanie Diagnozy kondycji przedsiębiorstwa przez Podmiot rekrutujący;
2) szkoleń, zgodnych z wynikiem Diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR wyłącznie z opcją „Dofinansowanie - Tak”
3) doradztwa/ mentoringu, zgodnych z wynikiem Diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR wyłącznie z opcją „Dofinansowanie - Tak”

TERMINY:
·  W ciągu 20 dni od podpisania umowy należy skorzystać z usługi doradczej w postaci diagnozy kondycji firmy.
·  W ciągu 30 dni od zatwierdzenia diagnozy należy wybrać pierwszą usługę szkoleniową lub doradczą (w tym mentoring) w BUR.
·  W ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy należy rozliczyć się z niej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.