Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji publicznych i komercyjnych- kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 9001 i innych znormalizowanych systemów zarządzania, osoby chcące doskonalić wiedzę dotyczącą zarządzania jakością, oraz zdobyć kwalifikacje auditora wewnętrznego. 

Dzień I (8h) - kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania
Dzień II + III (8h+8h)  - kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania oraz dotychczasowi auditorzy

Cel szkolenia

Celem jest zdobycie kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) do przeprowadzania audytów wewnętrznych w ramach znormalizowanych systemów zarządzania a także kształtowanie postaw, które powinny charakteryzować audytorów. 

Program szkolenia

1  D Z I E Ń


Lp. Tematyka Opis tematyki Czas trwania
1.  Audit jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces badawczy.
 • Wymagania norm przedmiotowych w zakresie auditów wewnętrznych, - przegląd i interpretacja wymagań.
 • Terminologia auditowa.
 • Zasady dotyczące niezależności auditorów od audytowanych obszarów.
 • Systematyczność auditu w roku działalności firmy.
 • Procedura auditowa (wykład +warsztaty).
1,5 h
2.  Program auditu zasady opracowania na podstawie wymagań norm przedmiotowych.
 • Zakres obowiązkowy programu  auditu.
 • Zakres wynikający ze specyfiki firmy i dojrzałości systemu zarządzania.  
1,5 h
3.  Zasady i metodyka badań auditowych.
 • Przedstawienie pełnej metodyki auditowej. 
 • Ćwiczenia w zakresie  budowania zespołów auditorskich.
 • Ćwiczenie umiejętności opracowywania pytań auditowych do poszczególnych obszarów funkcjonowania systemu zarządzania.
 • Badanie auditowe oparte na dowodach auditowych.
 • Dokumentowanie wyników auditu. (wykład + warsztaty)
3,5 h
4. Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania - rola auditorów.
 • Zadania stawiane  auditorom przez kierownictwo.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze – skuteczne usuwanie przyczyn niezgodności.
1,5 h

2  D Z I E Ń


Lp. Tematyka Opis tematyki Czas trwania
1.  Auditor wiodący i auditor towarzyszący.
 • Zadania auditorów wiodącego i towarzyszącego.
 • Pełnienie określonej funkcji w zespole auditorskim.
 • Co to znaczy doświadczony auditor.
 • Auditor  mentor.
 • Auditor coach. Dyskusja. Case study.
1,5 h
2. 

Analiza SWOT dobrego auditora

 • Warsztaty dla auditorów –  kompetencje auditorskie (wiedza, umiejętności, postawy ) posiadanych i pożądanych.
 • Jak to widzą auditorzy „starzy” i „nowi” ? Dyskusja.  
1,5 h
3.  Komunikacja podczas auditu
 • Omówienie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas badań auditowych.
 • Komunikacja w zespole audytującym.
 • Komunikacja z audytowanym.
 • Rozstrzyganie sporów.
 • Zarządzanie konfliktem w czasie auditów. Miniwykład + dyskusja, case study.
2,5 h
 • Teoria Mc Gregora  oraz teoria Hertzberga - zastosowanie podczas badań auditowych
 • Asertywność i negocjacje podczas auditu. Case study. Dyskusja.
2,5 h

3  D Z I E Ń


Lp. Tematyka Opis tematyki Czas trwania
1.  Zasady pracy auditora i etyka w badaniach auditowych
 • Mini wykład dotyczący postaw,  które powinny charakteryzować auditorów i auditowanych. Dyskusja.
2,0 h
2.  Zarządzanie czasem i zarządzanie zmianą – abecadło dla auditorów wewnętrznych
 • Wykonanie badań auditowych pod presją czasu.  
 • Organizacja pracy zespołu auditorów.
 • Odporność na naciski zewnętrzne.
 • Stres w pracy auditora.  
 • Podatność i odporność na zmiany.  Mini wykład. Case study
2,0 h
3.  10 ról kierowniczych auditora wiodącego
 • Role  interpersonalne (3), decyzyjne(3), informacyjne (4)  wg H. Mintzberga – wykorzystanie wiedzy przez doświadczonego auditora. Miniwykład. Case study. Dyskusja.
2,0 h
4.


Scenki  „Z życia auditora” 

Na zakończenie III dnia szkolenia  uczestnicy sami odegrają 3 scenki auditowe ( wg  scenariuszy podanych przez trenera),  w których będą zaimprowizowane różne postawy auditorów  i audytowanych.
Zaakcentowane zostaną zarówno pozytywne jak i negatywne ich  zachowania.  Po odegraniu scenek wspólne omówienie przykładów „z życia wziętych” oraz dyskusja „zaliczeniowa” na temat sytuacji   pokazanych przez poszczególne grupy aktorskie  z wykorzystaniem nabytej wiedzy. 

2,0 h

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Dzień I - zajęcia w formie  wykładów połączonych z warsztatami, case study. 
Dzień II + III - zajęcia w postaci mini wykładów, warsztatów, case study i testów menedżersko-psychologicznych przydatnych w praktyce auditorskiej. Dodatkowo na zakończenie 3 scenki wg scenariuszy „z życia wziętych”.

Trener

Robert Gostkowski

Od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.