Termin, miejsce, cena

12/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Zapraszamy:

- właścicieli firm,
- członków wspólnot mieszkaniowych,
- zarządców wspólnot mieszkaniowych,
- osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
- zarządców budynków komunalnych,
- pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności nt. zmian legislacyjnych wprowadzonych w do ustawy Prawo budowlane, oraz wypracowanie odpowiednich postaw społecznych.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Zdobycie znowelizowanej wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań z zakresu z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami.
Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw.
Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób pewny i kompetentny będzie wykorzystywał nabytą wiedzę na swoim stanowisku w pracy. 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Ostatnie nowelizacje Prawa  budowlanego
3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
-przeglądy i kontrole ,,półroczne”
-kontrole co najmniej raz w roku
-kontrole 5 – letnie
-obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji  i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
-kontrole nadzwyczajne
4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
-co zawiera KOB
-kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
-w jakiej formie powinno być upoważnienie
-kiedy  założyć i jak przepisowo prowadzić  KOB
-jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
-rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
- jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych  - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje.

Trener

Michał Substyk

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.