Termin, miejsce, cena

12/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
21/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
02/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
- właścicieli firm transportowych,
- osób prowadzących w takich firmach kadry
- osób rozliczających czas pracy kierowców

Cel szkolenia

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, w tym czasu jazdy, obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynków oraz zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców.
Postaw społecznych: Dzięki szkoleniu Uczestnik będzie łatwiej poruszał się w trudnych zagadnieniach związanych z czasem pracy kierowców, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w dokumentacji, oraz pozwoli na zapoznanie się ze stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

1. Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców
2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
a) Obowiązek rejestrowania i pobierania danych o aktywnościach kierowców
b) Obowiązki wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy AETR
- czas prowadzenia pojazdu,
- czas odpoczynków,
- przerwy w jeździe,
- wyjaśnienie podstawowych pojęć
- załoga
- wyjaśnienia GITD
c) Wyłączenia
d) Kontrola organów PIP – konsekwencje naruszeń
e) Odpowiedzialność pracodawcy
3. Pakiet mobilności
4. Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców
a) Wyjaśnienie podstawowych pojęć; m.in. „doba”, „tydzień” – znane pojęcia z Kodeksu pracy, czy takie same w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców
b) Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców - co rozumieć przez ewidencję czasu pracy i jak ją prawidłowo prowadzić
c) Jakie aktywności kierowców wliczymy do czasu pracy ? 
d) Co to jest dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy – jak je zaewidencjonować
e) Rodzaje odpoczynków 
f) Systemy czasu pracy – jakie możemy wprowadzić w stosunku do kierowców i który wybrać – czy możemy zastosować „nowe rozwiązania prawne” z Kodeksu pracy?
g) Praca w godzinach nadliczbowych kierowców 
h) Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców 
i) Stanowiska PIP
5. Podróż służbowa 
a) Czy kierowcom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej ?  
b) Zmiany w zakresie podróży służbowych, obowiązujące od lutego 2022r.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztaty, dyskusję, analizę przypadków.

Trener

Agnieszka Bochniak

Mgr prawa, od 2000 roku pełni funkcję starszego inspektora pracy w PIP OIP w Lublinie a od 2005 roku zajmuje się tematyką czasu pracy kierowców w ramach obowiązków służbowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w czasie pracy kierowców, a od 2009r. należy do grupy inspektorów kontrolujących czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków. Występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu prawa pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy kierowców. Od ponad 10 lat zajmuje się działalnością nadzorczo-kontrolną prowadzoną na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.