Termin, miejsce, cena

20/11/2024 On-line
ZOOM
Informacje zostaną przekazane w potwierdzeniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do projektantów, geologów, geotechników, inwestorów, kierowników budów, kadry inżynierskiej nadzorów budowlanych jak również pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie stron inwestycji z :
- wymaganiami prawnymi obowiązującymi podczas sporządzania Opinii geotechnicznej, DBPG, Projektu geotechnicznego i dodatkowej DGI, 
- zasadami sporządzania dokumentacji geotechnicznych oraz geologiczno-inżynierskich, 
- sposobami weryfikacji poprawności poszczególnych dokumentacji, 
- odpowiedniego reagowania na nieścisłości i błędy geologów i geotechników, 
- odpowiedzialnością zawodową, dyscyplinarną i karną.

Program szkolenia

Omówieniu podlegać będą zakresy opracowań, zasady wyznaczania kategorii geotechnicznych i z tym związanych odpowiednich dokumentacji. Przedstawione zostaną analizy konkretnych przypadków błędów i konsekwencje prawne, organizacyjne i zawodowe poszczególnych stron inwestycji. Wszystko zostanie skwitowane wskazówkami jak i na jakim etapie ustrzec się od błędów, odpowiedzialności i szkód.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

1. Uczestnicy procesu budowlanego,
2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego wynikające z Ustawy Prawo budowlane po zmianach w zakresie dokumentowania warunków podłoża ( art. 34 Ustawy Prawo budowlane z komentarzem),
3. Podstawowe akty prawne obowiązujące rozpoznania i badania podłoża - ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach liniowych i kubaturowych, głębokości wierceń, głębokość aktywna zgodnie z EC-7,
4. Planowanie badań i etapy badań podłoża, 
5. Rodzaje dokumentowania podłoża zgodnie z Rozp. z 25.04.2012 r. wraz z wykazem kategorii geotechnicznych i niezbędnych zakresów poszczególnych dokumentacji z uwzględnieniem specyfiki terenów,
6. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny  i dodatkowa dokumentacja geologiczno-inżynierska – podstawowe definicje i potrzebne uprawnienia do ich sporządzania,
7. Ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zapisów Eurokodu 7 (§ 9),
8. Obowiązki Inwestora i/lub projektanta w zakresie dokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża
9. Obowiązki Stron i ich odpowiedzialność w zakresie prawidłowego sporządzenia:
• Projektu budowlanego ( art. 34, ust. 3 pkt 2d)  i
• Projektu technicznego  ( art. 34, ust. 3 pkt 3d)
w zakresie badania gruntów i potrzebnych dokumentacji z tych badań,
10. Zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie :
• Ustawa Prawo budowlane, 
• Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,
• Ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" ,
• Rozp. Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
• Rozp. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
• normie EUROKOD 7-1 i -2,
• Praktyczne wskazówki do wstępnej analizy poprawności poszczególnych dokumentacji dot. podłoża – „7 kroków” przydatnych dla projektanta i inwestora przy odbiorze pracy geotechnika/geologa (wymóg art. 647 k.c.) i odpowiedzialność stron,
• Wymóg art. 651 k.c. w zakresie obowiązku kierownika budowy,
• Przykłady błędów z dokumentowania geotechnicznego z analizą przypadków,
11. Konsekwencje błędów w dokumentacjach wraz z przykładami z różnych inwestycji,
12. Dyskusja i pytania.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Do szkolenia przygotowana będzie prezentacja oraz kompendium wiedzy w formie materiałów szkoleniowych w obj. ok. 100 str. do wydruku przez Zamawiającego dla uczestników

Trener

Piotr Jermołowicz

Ekspert w sektorze budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, z ponad 40-letnim doświadczeniem. Projektant, konsultant i wykonawca. Wykładowca specjalistycznych szkoleń z zakresu inżynierii środowiskowej.

Ekspert do spraw posadowień i uszczelnień. W swoim dorobku posiada ponad 300 publikacji naukowo-badawczych, technicznych i szkoleniowych, publikowanych w materiałach konferencyjnych, z sympozjów, w wydawnictwach technicznych i branżowych. Zorganizował i uczestniczył w licznych sympozjach, konferencjach i szkoleniach nt. geosyntetyków.
Jest współautorem i autorem wielu projektów i wdrożeń polegających na optymizacji rozwiązan i kosztów w trakcie realizacji inwestycji. Ekspert w zakresie najnowocześniejszych technologii wzmacniania i uszczelniania podłoży z zastosowaniem geosyntetyków poprzez partnerską współpracę z firmami holenderskimi, niemieckimi i amerykańskimi. Jako pierwszy wdrożył w Polsce ich zastosowanie w budownictwie i ochronie środowiska. Autor patentu na wynalazek "Składowisko odpadów zwłaszcza przemysłowych" i prawa ochronnego na wzór użytkowy "Elastyczny pojemnik geosyntetyczny".
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie opinii i ekspertyz geotechnicznych dotyczących posadowień w trudnych warunkach gruntowych takich obiektów jak nasypy drogowe, kolejowe, składowiska odpadów i kubaturówki.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.