Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu. 

Cel szkolenia

Szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce..
Umiejętności: Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty
Postaw społecznych: Uczestnik szkolenia nabędzie wiedze i umiejętności rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia

W trakcie szkolenia w sposób szczegółowy zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej; procedury dotyczące zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji elektronicznej oraz kwestie związane z udostępnianiem, wydawaniem i niszczeniem dokumentacji pracowniczej w związku z konwersją postaci dokumentacji lub zakończeniem ustawowego okresu jej przechowywania.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W skład materiałów, które otrzymują uczestnicy szkolenia wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej!!!

Program
1) Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
2) Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
- Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
- Dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
- Dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą, 
3) Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
- Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
- Okresy przechowywania,
- Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
- Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
- Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
- Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
4) Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
5) Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach
- Zniszczenie lub zagubienie,
- Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
- Upadłość lub likwidacja pracodawcy,
6) Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
7) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
1/ Czy skierowanie na badania profilaktyczne może zostać wysłane do pracownika w formie elektronicznej i w jaki sposób przechowywać je w papierowej dokumentacji pracowniczej, 
2/ Czy dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej jedynie dla części załogi, zaś dla pozostałej części załogi w wersji elektronicznej,
3/ Czy umowa o pracę może być zawarta w formie mieszanej (elektroniczny podpis pracodawcy i własnoręczny podpis pracownika) i w takiej postaci przechowywana w ak-tach osobowych, 
4/ Przez jaki okres należy przechowywać listy obecności i harmonogramy czasu pracy oraz czy należy je przechowywać w dokumentacji pracowniczej,
5/ Czy wymóg elektronicznej dokumentacji spełnia zbiór zeskanowanych dokumentów posegregowanych w katalogach systemu operacyjnego, 
6/ Na czym polega dostosowanie „starych” akt osobowych (sprzed 2019 r.) do aktual-nych wymogów dotyczących dokumentacji pracowniczej, 
7/ Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy, 
8/ W jakich przypadkach nie można kontynuować prowadzenia dokumentacji na bazie poprzedniego zbioru w przypadku ponownego zatrudnienia w firmie,
9/ Jakie dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem przechowujemy w aktach osobowych, a jakie w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, 
10/ W jakiej postaci należy przechowywać wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone podpisem kwalifikowanym w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi papierowe akta osobowe,
11/ Czy każdy dokument związany z zatrudnieniem powinien być przechowywany wyłącznie w postaci odpisu lub kopii,
12/ Jakie konsekwencje wynikają z zasady zamkniętego charakteru katalogu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,  
13/ W jaki sposób dołączyć dokument elektroniczny do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej i odwrotnie,
14/ Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,
15/ Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej,
16/ Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
17/ Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,
18/ Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,
19/ Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
20/ Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika,
21/ Jak przechowywać e-zwolnienia,
22/ Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,
23/ Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,
24/ Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,
25/ Gdzie należy przechowywać tytuły egzekucyjne,
26/ Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,
27/ Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak po-winny one wyglądać,
28/ Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
29/ Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,
30/ Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,
31/ Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,
32/ Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,
33/ Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wydawania jej kopii,
34/ Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,
35/ Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach gromadzonych na potrzeby ZFŚS,
36/ Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,
37/ Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
38/ W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
39/ W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej,
40/ Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób,
41/ W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej,
42/ Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej,
43/ W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumentację pracowniczą pracownikowi,
44/ Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację pracowniczą,
45/ Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?- Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
46/ Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu elektronicznego,
47/ Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania ich na odległość,
48/ Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną,
49/ Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu, jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie,
50/ Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia,
51/ W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu,
52/ Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
53/ Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
54/ W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracowni-ka podlega dwom różnym okresom przechowywania,
55/ Czy plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
56/ Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym,
57/ Jakie są okresy przechowywania kart ewidencji czasu pracy w okresie przejściowym,
58/ Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca.  

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład połączony z elementami warsztatowymi.

Trener

dr Piotr Wąż

Doświadczony wykładowca, specjalista i ekspert z zakresu prawa pracy i problematyki BHP. Doktor nauk prawnych, biegły sądowy z zakresu stosunków pracy. Dzeli się swoją bogatą wiedzą podczas prowadzonych zajęć i warsztatów poruszając problematykę prawa pracy oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Uczestniczy także jako prelegent w ogólnopolskich, branżowych kongresach i konferencjach. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowego prawo pracy związanej z delegowaniem pracowników do innego państwa UE i państw trzecich celem świadczenia usług. Podczas swoich szkoleń uwzględnia najnowsze zmiany prawne (np. wysokość wynagrodzeń, delegowanie krótko i długoterminowe, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czas trwania delegowania).

Szkolenia prowadzone przez wykładowcę dotyczą przede wszystkim najnowszych i planowanych zmian w prawie pracy, kontrowersji i kazusów z zakresu prawa pracy i BHP. Autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek.  

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.