Termin, miejsce, cena

05/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
- Pracowników jednostek samorządowych,
- Pracowników administracji publicznej,
- Osób odpowiedzialnych za publikację informacji,
- Osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów prawa krajowego w zakresie udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Uzyskanie wiedzy o metodach i narzędziach przekazywania informacji publicznych, o skutkach niezastosowania się do obowiązku ich udzielania ( odpowiedzialność karna ) jak i informacji które zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych. 
Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych .
Postaw społecznych: Dzięki nabytej wiedzy Uczestnik w sposób kompleksowy i praktyczny będzie stosował procedurę udostępniania informacji publicznej, oraz umiejętnie uzasadniał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej, dzięki zaznajomienia się z orzecznictwem dotyczącym ograniczenia udostępniania informacji publicznej.

Program szkolenia

1. Dostęp do informacji publicznej  - założenia podstawowe
2. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i rozgraniczenie trybów ich udzielania (inf. o środowisku, inf. Infrastruktury przestrzennej itp.)
3. Pojęcie informacji publicznej
• „Informacja” a „dokument”,  „dokument urzędowy”
• każda informacja „o sprawach publicznych”
• Przykłady informacji uznanych za „informacje publiczne”  w orzecznictwie sądów administracyjnych
4. Kto jest zobowiązany do gromadzenia  i udostępniania informacji publicznej?
• „władze publiczne”
• Organ administracji publicznej,  
• Inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym
• Czy sądy, prezydent RP i ciała doradcze  mieszczą się w  kategorii „władz publicznych”?
5. Forma gromadzenia i  udostępnienia informacji publicznej
• Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? (BIP)
• Prowadzenie BIP (częstotliwość aktualizacji danych, obowiązek opatrzenia informacji informacjami)
• Czy istnieją sankcje za nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie BIP dla organu lub dla pracowników?
• Interfejs BIP, metadane, standard WACG 2.0
6. Centralne Repozytorium Informacji Publicznych
• Czym jest CRIP?
• Kto jest zobowiązany dostarczać dane do CRIP?
7. Inne formy udostępnienia informacji publicznych
• Wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych
• zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją w miejscach ogólnie dostępnych
8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych
• Kiedy udostępnienie następuje na wniosek?
• Kto może złożyć wniosek? (cudzoziemiec, małoletni itp.?)
• Forma wniosku  (pisemny, ustny, w wersji elektronicznej)
• Treść wniosku, treść żądania, uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
• Forma udostępnienia informacji publicznej (wydruk, skan, kserokopia)
9. Opłata za udostępnienie  informacji publicznej  - WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych
• Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
• „Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina finansów publicznych
• Urzędowy „cennik” stawek opłat – niekonstytucyjny?
• Forma prawna określenia wysokości opłaty  (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia
• Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”
10. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej
• Pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
• Środki prawne przysługujące wnioskodawcy i organowi
• Koncepcja „nękania” organu wnioskami i  brak ochrony prawnej w krajowym porządku prawnym
11. Terminy na udostępnienie informacji publicznej
• Bez zbędnej zwłoki
• 14 dni, 2 miesiące – termin instrukcyjny czy zawity?
• Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej?
12. Odmowa udostępnienia informacji publicznej WARSZTATY połączone z analizą orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk GIODO
• Test „szkody” i test „ważenia interesów”
• Ochrona informacji niejawnych
• Ochrona danych osobowych
• Ochrona praw autorskich
• Inne tajemnice ustawowo chronione
• Koncepcja „dokumentu wewnętrznego”
13. Udostępnianie informacji publicznej przetworzonej
• Sposób rozumienia informacji przetworzonej w dyrektywie „re-use”
• Informacja przetworzona w udip
• Interes publiczny a interes społeczny i jego ocena przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
• Kiedy informacja publiczna „prosta” staje się informacją „przetworzoną”? (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
• Sposób wyceny kosztów udostępnienia informacji publicznej przetworzonej
14. Egzekucja opłat za udostępnienie informacji publicznej prostej i przetworzonej
15. Sankcje za nieudostępnienie informacji publicznej

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Warsztaty na poziomie zaawansowanym – ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeń, konsultacje, dodatkowo mini-prezentacje.

Trener

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, konsultant w zakresie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, ARiMR, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji publicznej z całej Polski.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.