Termin, miejsce, cena

08/11/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Adresaci szkolenia

Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane tematyką podnoszenia wydajności pracy. Mogą to być pracownicy etatowi, managerowie, freelancerzy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz planujące ją założyć.

Cel szkolenia

Cel szkolenia pod kątem:

  • wiedzy: Poznanie zasad racjonalnego gospodarowania własnym czasem w pracy
  • umijętności: Nabycie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego wyznaczania celów w poszczególnych zadaniach/projektach, wyznaczania priorytetów, szacowania realnych czasów realizacji, pilnowania terminów oddania i eliminowania zakłócaczy czasu
  • postaw społęcznych:  Wdrożenie technik planowania czasu i metod pracy, jako osobistej strategii sukcesu

Korzyści ze szkolenia:
- Uzmysłowienie roli pozytywnego nastawienia i osobistej samodyscypliny do zarządzania własnym czasem i efektywnej organizacji pracy
- Rozbudzenie w pracowniku motywacji oraz postawy zaangażowania i odpowiedzialności za realizację zadań oraz świadomości negatywnych konsekwencji niedotrzymywanych planów czy zobowiązań z perspektywy firmy/organizacji, zespołu i samego pracownika.

Program szkolenia

Sesja I Wprowadzenie w zagadnienie organizacji pracy oraz zarządzania sobą w czasie
1) Istota zarządzania czasem - co to jest zarządzanie sobą w czasie? 
2) Optymalna organizacja czasu w pracy i życiu - jej znaczenie
3) Złodzieje czasu – Analiza – Jak radzić sobie ze złodziejami czasu?
4) Błędy i skutki niewłaściwego gospodarowania czasem
5) Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem i efektywnej organizacji pracy

Cel: Uzmysłowienie znaczenia zarządzania sobą w czasie i jego efektywnego wykorzystania. Autoanaliza osobistego kapitału czasu

Sesja II Kształtowanie nawyków skutecznego działania
1) Analiza obecnego stylu zarządzania czasem - określenie obecnej sytuacji 
2) Rola pozytywnego nastawienia
3) Samodyscyplina, konsekwencja - Test: Samoocena „Umiejętność samoorganizacji”
4) Nawyk zapisywania/notowania
5) Nawyk wyznaczania celów 
6) Test: Samoocena: Konsekwencja w dążeniu do celu - Metoda W A R T O 
7) Określenie własnych celów długo- i krótkoterminowych
8) Techniki skutecznego ustalania priorytetów:
a) Zasada Eisenhower’a /model PILNE/WAŻNE/
b) Metodologia MIT
c) Metoda 4D
d) Metoda APM
e) Metoda ABCDE
f) Metoda P.O.W.E.R
g) Metoda SSC
9)Nawyk planowania 
a) Zasada Pareto/Analiza ABC)
b) Zasada 60/40 (60/20/20)
c) Pięć kroków systematycznego planu czasu według metody Z-A-S-P-A
d) Metoda A L P E N
e) Zalety planowania w zarządzaniu czasem – rozbudzenie chęci i motywacji w pracowniku 
f) Automotywacja w celu zwiększenia efektywności osobistej – co Cię motywuje? – Strategie Dążenie czy Unikanie? Jak je wykorzystać w praktyce?

Cel: Poznanie podstawowych metod zarządzania czasem i uzmysłowienie ich wpływu na skuteczność naszych działań. Wypracowanie skutecznych sposobów kształtujących nawyki w zarządzaniu sobą w czasie. 

Sesja III Praktyczne zasady organizowania czasu i pracy
1) Cykl DEMINGA, czyli od planowania celu do weryfikacji wykonania zadania
2) Możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji SMART
3) Metodyka planowania i organizacji pracy
4) Efektywne planowanie zadań/projektów
5) Czas trwania zadania/czynności - próba określenia
6) Kontrola planu działania
a) Błędy w planowaniu
b) Tworzenie indywidualnego harmonogramu dnia pracy
c) Błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem
- Odwlekanie
- Perfekcjonizm
- Pracoholizm
- Zachowanie typu
7) Czas odpoczynku, a higiena psychiczna człowieka
8) Optymalny czas „wewnętrzny" i „zewnętrzny"

Cel: Wypracowanie umiejętności sporządzania planów zgodnie z poznanymi zasadami i technikami.

Sesja IV Inne elementy wzmacniające optymalne gospodarowanie czasem i organizację pracy
1) Przeprowadzanie efektywnych spotkań zawodowych
2) „Krótkie” telefony
3) Zarządzanie e-mailami, wizytami, spotkaniami
4) Reguły dotyczące realizacji i organizacji czasu pracy
5) Zarządzanie sobą z uwzględnieniem krzywej wydajności
6) Indywidualizacja organizowania i planowania pracy własnej
7) Cechy osobowości wobec stylu planowania i organizowania pracy własnej
8) Motywacja własna a zarządzanie czasem
9) Planowanie i organizowanie dostosowane do personalnych preferencji i możliwości
10) Indywidualny model organizacji pracy
11)  Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi:
a) Asertywność jako droga do oszczędności czasu
b) Otwarta komunikacja z ludźmi jako droga do oszczędności czasu.

Cel: Poznanie efektywnych metod pracy i ich wykorzystanie w budowaniu osobistej strategii sukcesu

Sesja V Stres, a odpowiednie zarządzanie sobą w czasie 
1) Czynniki wywołujące stres
2) Test – Co mnie stresuje?
3) Główne stresory - jak sobie z nimi radzić?
4) Plan kontrolowania stresu
5) Właściwa strategia postępowania ze stresem

Cel: Wypracowanie indywidualnej strategii radzenia sobie ze stresem dla lepszego zarządzania czasem i organizacji pracy

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Szkolenie charakteryzuje się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno — treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy i umiejętności przez uczestników z przewagą ćwiczeń przeplatanych krótkimi komentarzami trenera, symulacji, pracy zespołowej, eksperymentów i casy study. Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są dostosowane do omawianych zagadnień i problemów. Osobowość trenerki gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie, charakter warsztatowy i twórczy. Trenerka buduje atmosferę otwartości i zaufania, bazuje na relacjach partnerskich, co pozwala optymalnie zaktywizować grupę do nauki, konstruktywnej samokrytyki połączonej z kreowaniem konkretnych rozwiązań i pracą nad wzmacnianiem indywidualnych obszarów rozwoju. Połączenie doświadczenia trenerskiego i menedżerskiego pozwala trenerce wysoce zmotywować uczestników szkolenia do aktywnego udziału, a przede wszystkim zainspirować do dalszego rozwoju własnego i na rzecz firmy/organizacji.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.