Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna – w szczególności odpowiedzialna za realizację kontraktów drogowych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom obeznanym z podstawami procedury FIDIC poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed inwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu,poprzez analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.
Umiejętności: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu będzie profesjonalnie realizował proces inwestycyjny zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.

Program szkolenia

BLOKI TEMATYCZE

I. Wprowadzenie:
1. Podmioty kontraktu;  pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
2. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety, konflikt interesów)  w realizacji projektu – studia przypadków
Inżynier Kontraktu : uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
3. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach  kontraktu
4. Uwarunkowania  stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
5. Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
a) prawo budowlane,
b) prawo cywilne,
c) prawo zamówień publicznych

II. Warunki szczegółowe FIDIC
1. Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
2. Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP  a rodzaj  Warunków Kontraktowych FIDIC,
3. Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
4. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla  inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
5. Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian,
6. Przegląd dokumentów Kontraktu.
7. FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi.
a)„Czerwona książka”
b)„Żółta książka”
c)„Srebrna książka”
W relacji do metod i technik zarządzania projektami
8. Harmonogram realizacyjny projektu  - ćwiczenie
9. Budżet projektu
10. Wymogi synchronizacji budżetu i     harmonogramu
11. Metodyka monitorowania, raportowania
12. Ubezpieczenia kontraktu
13. Raporty, oceny, analizy.
14. Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

III. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków wykonawcy kontraktu
1. Uwarunkowania  stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
a) prawo budowlane,
b) prawo cywilne,
c) prawo zamówień publicznych
d) akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”

IV. FIDIC w projektach unijnych
1.Zakres i reguły stosowania
2. Standardy FIDIC w projektach unijnych
3. Zakres i reguły stosowania
4. Wymogi formalne poszczególnych programów
5. Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.

V. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
1. Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
2. Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
3. Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
4. Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
5. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
6. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

VI. Zmiany
1. Procedura zmian w fazie realizacji projektu
2. Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.
3. Negocjacje w  procedurze FIDIC
4. Jak  powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując  negocjacje :
a) ze stronami Kontraktu,
b) z samorządem,
c) z instytucją pośredniczącą (fundusze europejskie),
5. Firma jako wykonawca,        
6. Instytucja jako inżynier kontraktu
7. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne.
8. Podsumowanie szkolenia.
9. Sesja informacji zwrotnej.

Procedura FIDIC wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność. Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają? Rola i pozycja wykonawcy w kontrakcie stanowi główny punkt odniesienia w tym szkoleniu.

To właśnie jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w tym procesie od momentu prekwalifikacji, poprzez zakres jego oddziaływania na stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia.

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w szczególności drogowego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału instytucji zamawiającej lub firmy realizującej zamówienie. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp?

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji? To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach infrastrukturalnych. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów.

Dotyczy to relacji:

Zamawiający – Inżynier – Wykonawca z punktu widzenia wykonawcy. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.

Trener

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z  tytułem magistra Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. Jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ryzykiem i komunikacją, ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz antykorupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.