Termin, miejsce, cena

28/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

- pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej,
- osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,
- specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Cel szkolenia

- zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
- zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
- dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
- dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

KORZYŚCI:

- uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
- dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.

Program szkolenia

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.
2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.
3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?
4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?
5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady – co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO – kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.
6. Transport odpadów – Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy – mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) +  rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.
7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.). 
8. Decyzja  o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów – czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?
9. Prowadzenie  dokumentów ewidencji odpadów w BDO
- Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu – wersja elektroniczna
- Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość  korekty, odrzucenia itp. – omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej
10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne – jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.
11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie – zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

- wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty),
- praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo.

Trener

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, konsultant w zakresie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, ARiMR, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji publicznej z całej Polski.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.