Termin, miejsce, cena

21/05/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
26/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
27/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Menadżerowie, pracownicy działu przetargów zarówno u wykonawców jak i zamawiających, osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Cel szkolenia

Głównym celem webinarium jest ocena obowiązującego stanu normatywnego w zakresie efektywności karnoprawnej ochrony zamówień publicznych pod kątem spójności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz identyfikacja ryzyka karnoprawnego w ramach praktyki procesowej i dla potrzeb criminal compliance. 

Cele szczegółowe: 
1) Identyfikacja ryzyka karnoprawnego w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publicznego,
2) Identyfikacja wpływu praw karnego na sferę odpowiedzialność wykonawców, w tym menedżerów  i kierowników zamawiającego.
3) Wprowadzenie do criminal compliance w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

Podczas wykładu dowiesz się m.in.: 
➢ Jaki jest wpływ zaniechania zastrzeżenia podstawy wykluczenia wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) PZP na odpowiedzialność karną – case study? 
➢ Czy składanie nierzetelnych oświadczeń w formie elektronicznej jest niekaralne na gruncie art. 297 § 1 k.k.?
➢ Czy zamówienia publiczne udzielane na podstawie umowy ramowej przez Spółki Skarbu Państwa podlegają ochronie karnoprawnej? 
➢ Czy sprawca ponosi odpowiedzialność za przedłożenie nierzetelnych referencji?
➢ Czy wszczęcie postępowania karnego w sprawie art. 297 § 1 k.k. wyłącza zastosowanie instytucji self-cleaningu? 
➢ Jak skutecznie przeprowadzić self-cleaning i jaka jest rola prokuratora? 
➢ Jaki są warunki odpowiedzialności karnej za „ustawienie przetargu”?
➢ Kiedy wójt albo burmistrz ponosi odpowiedzialność karną za niegospodarność w związku z zamówieniami publicznymi?

Program szkolenia

W ramach spotkania zostaną omówione wybrane problemy powstające na styku ustawy „pierwotnej” - PZP, a Kodeksu karnego, w tym karnoprawne implikacje wynikające z nowej ustawy PZP w sferze odpowiedzialności na podstawie art. 297 § 1 k.k.

1. Kilka uwag o metodzie analizy dogmatycznej przestępstw gospodarczych
1) „hermetyczne”, karnistyczne rozpoznanie znamion typu czynu zabronionego vs ustalenie normy sankcjonowanej i sankcjonującej – zawiadomienia o przestępstwie „zamówieniowców” i „karnistów” 
2) zasada subsydiarności prawa karnego gospodarczego – warunki odpowiedzialności i matryca interpretacji znamion czynu zabronionego
3) bezprawie karne, a bezprawie gospodarcze, czyli jak przeciąć węzeł gordyjski?
2. Przegląd typów czynów zabronionych, a przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3. Depenalizacja przestępstwa oszustwa w zakresie zamówienia publicznego?
1) Przedmiot ochrony art. 297 k.k. – ochrona postępowania, czy „procedury” uzyskania zamówienia (umowa ramowa, dysponowanie środkami publicznymi, aneks do umowy)
2) jeden typ czynu zabroniony, czy wariant normy sankcjonowanej
a) norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP
b) norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP
c) brak przesłanki wykluczenia, a karalność na podstawie art. 297 § 1 k.k. 
3) forma komunikacji w pzp, a pisemne „oświadczenie” - 
4) pojęcie istotnych okoliczności dla uzyskania zamówienia publicznego ujęcie „statyczne”, czy z uwzględnieniem układu proceduralnego w postępowaniu – ujęcie „dynamiczne”?
5) „self-cleaning”, a czynny żal z art. 297 § 3 k.k.
6) zbieg przepisów a klauzula bezkarności z art. 297 § 3 k.k.
4. Orzecznictwo i problemy interpretacyjne na gruncie art. 305 k.k.
1) czym jest „przetarg publiczny”? 
2) kwestia ochrony tzw. przetargów „prywatnych”, „podprogowych” w systemie zamówień publicznych, podział wartości zamówienia, pominięcie stosowania ustawy PZP, umowa ramowa – 
3) przetarg publiczny, a tryby udzielenie zamówienia publicznego. 
4) „wejście w porozumienie” czyli depenalizacja zmów przetargowych?
5) działanie na szkodę jako znamię skutku,  czy przestępstwo formalne?
5. Zbieg przepisów z art. 231 § 1 k.k. i art. 296 § 1 k.k.
1) wyrządzenia szkody a działanie na szkodę interesu publicznego
2) wpływ reguł ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej na karnoprawne kwalifikacje

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład z case study

Trener

Michał Makowski

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, autor artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa karnego, wykładowca na studiach podyplomowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.