Termin, miejsce, cena

09/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
20/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej w szczególności do pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, w przypadku których stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z pracy w urzędzie oraz zapoznania się z aktualnym orzecznictwem WSA i NSA dotyczącym kodeksu postępowania administracyjnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie ważnych dla praktyki przepisów normujących ogólne postępowanie administracyjne, w oparciu o orzecznictwo WSA i NSA, a także dorobek doktryny. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze dla praktyki zagadnienia kodeksu postępowania administracyjnego. Nabędą oni umiejętności, pozwalające im prawidłowo wszcząć, prowadzić, a następnie zakończyć ogólne postępowanie administracyjne.

Program szkolenia

1. Wybrane zasady postępowania administracyjnego
2. Wyłączenie pracownika oraz organu administracji publicznej
3. Strona postępowania administracyjnego
4. Terminy
5. Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania
6. Ponaglenie
7. Doręczenia
8. Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
9. Zawieszenie postępowania administracyjnego
10. Umorzenie postępowania administracyjnego
11. Decyzja administracyjna i postanowienie
12. Odwołanie i zażalenie
13. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Case study oraz wykład z prezentacją multimedialną.

Trener

Artur Iwiński

mgr prawa, ukończył Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników (SKPN) oraz członek Samorządu Studenckiego WSUS. Obecnie - Asystent sędziego WSA w Poznaniu, wcześniej pełnił funkcję starszego sekretarza sądowego w WSA. Autor artykułów naukowych publikowanych m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Uczestnik licznych konferencji naukowych.

Zakres obowiązków: 
• Sporządzanie projektów orzeczeń w sprawie wraz z uzasadnieniem
• Wstępna analiza akt sprawy przydzielona sędziemu
• Przygotowywanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie
• Przygotowywanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na posiedzeniu
niejawnym
• Żądanie od osób i instytucji informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy
• Gromadzenie orzecznictwa oraz literatury przydatnej do rozpoznania spraw oraz wykonywanie
innych czynności orzeczniczych zleconych przez sędziego
• Czuwanie nad sprawnym i terminowym wykonywaniem przez sekretariat zarządzeń w sprawie
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma w sprawie nie stanowiące wniosków
procesowych
• Kontrola stanu spraw zawieszonych przez podejmowanie czynności sprawdzających
• Obsługa systemu EZD
• Obsługa systemu OSO
• Obsługa systemu PASSA

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.