Termin, miejsce, cena

13/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorstw. Grupę szkoleniową stanowią osoby z działów finansowo-księgowych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
- przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
kwalifikowalności kosztów w projekcie.

Program szkolenia

I. CEL I PODSTAWA PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ KSIĘGOWOŚCI PROJEKTU W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM

II. PRZEPISY REGULUJĄCE PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
1. Regulacje unijne
2. Regulacje krajowe
3. Inne dokumenty
4. Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej

III. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

IV. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I ZASADY EWIDENCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI KSIĘGOWYCH
1. Podstawowe zasady rachunkowości
2. Metody ewidencji przychodów z dotacji
3. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów
4. Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacją
5. Kwalifikowanie środków trwałych
6. Odpisy amortyzacyjne

V. DOSTOSOWANIE POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI 
1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
4. Wyodrębniona ewidencja kosztów
5. Wyodrębniona ewidencja przychodów
6. Zakładowy plan kont
7. Odpowiedni kod księgowy

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI LUB KODU KSIĘGOWEGO
1. Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy
2. Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowalnych i 3. niekwalifikowalnych)
4. Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji
5. Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na “8” po zakończeniu roku budżetowego
6. Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
7. Procedura kontrolna
8. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

VII. PODSUMOWANIE

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Zajęcia warsztatowe, praca z dokumentami.

Trener

Barbara Bujak vel Bujakowska

Wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.