Termin, miejsce, cena

12/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: kadry kierowniczej firm i administracji publicznej a także do osób, które pragną podnieść umiejętności i kwalifikacje w kluczowym aspekcie kompetencji menedżerskich.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji i wiedzy w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowania w miejscu pracy.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Uczestnicy otrzymają gruntowną wiedzę na temat tła, źródeł i form dyskryminacyjnych. Różnic między mobbingiem a molestowaniem. Uczestnicy dowiedzą się jak czynniki psychospołeczne wpływają na atmosferę zawodową oraz zapoznają się z przykładami (Case Studies w warunkach Polski) projektom antydyskryminacyjnym.
Umiejętności: Nabycie praktycznych umiejętności związanych rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacjom w miejscu pracy.

Program szkolenia

1. Dyskryminacja – Mobbing - Molestowanie: 
• Formy dyskryminacji, 
• Molestowanie wg. wyroku Sądu Najwyższego z 07.11.2018 r., 
• Różnice między molestowaniem a mobbingiem, 
• Tła – Kryteria dyskryminacyjne, 
• Regulacje prawne zawarte w Kodeksie Pracy i Konstytucji z 1997 r., 
• Czynniki psychospołeczne na podstawie badan
Case studies: Dyskryminacja ze względu na płeć 

2. Wpływ aspektów dyskryminacyjnych na kondycję pracowniczą: 
• Czynniki psychospołeczne związane z dyskryminacją, mobbingiem, 
• Długotrwały stres oraz przyczyny rozwoju wypalenia zawodowego. 
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy. 
• Dobrostan pracowniczy. 
Case studies: Dyskryminacja ze względu na pochodzenie 

3 Model komunikacji dwustronnej do zastosowania w praktyce: 
• Istota konfliktów, 
• Rodzaje i warunki powstawania konfliktów. 
• Pasywne i aktywne strategie rozwiązywania konfliktów. 
• Komunikacja w zespole źródłem rozwiązywania problemów. 
• Zasady porozumiewania się, warunki komunikacji „góra – dół”, „dół – góra”. 
• Reguły i techniki wywierania wpływu społecznego. 
Case studies: dyskryminacja ze względu na wiek. 

4. Komunikacja interpersonalna w konflikcie na tle dyskryminacyjnym: 
• Model komunikacji dwustronnej
• Bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania
• Bariery aktywnego słuchania i odbioru komunikatu 
• Techniki aktywnego odbioru komunikatu
• Komunikacja asertywna
• Decentracja i empatia
Case Studies (praca na przykładach) 

5. Asertywność w pracy: 
• Dlaczego asertywność jest ważna w życiu zawodowym – sposób na dobrostan pracowniczy
• Reguły I prawa asertywności
• Wpływ asertynych zachowań na nasz odbiór
• Zasady budowania komunikacji asertywnej
Case Studies (praca na przykładach) 

6. Panel dyskusyjny -podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztat, dyskusja, analiza przypadków – CASE STUDIES

Trener

MBA Piotr Żołądkowski

Trener, Wykładowca, praktyk biznesu, Doradca Zawodowy, Coach. Praktyk Public Relations / Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem.

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne. Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Wykładowca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.