Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Cel szkolenia

Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku administracji publicznej, w tym także jest i jednostek podległych. Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym wskazanie obowiązków kierowników jest w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów. Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.

Cele szczegółowe- korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: wiedza dotycząca zasady jawności życia publicznego, jawności gospodarowania środkami finansów publicznych, dostępu do informacji publicznej, zasad ochrony danych osobowych i kolizji pomiędzy zasadą jawności a zasadą prawa do prywatności.
Umiejętności: oceny umów pod kątem realizacji obowiązku rejestracji w CRU, analizy umowy pod kątem okoliczności art. 5 ust. 1 , 2 i 2a ust.DDIP.
Postaw społecznych: zagwarantowania transparentności procesów zarzadzania finansami publicznymi.

Program szkolenia

1) Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie regulacji prawnej.
2) Organizacja procesu ewidencjonowania w CRU danych rejestrowych umowy w jsfp jako organizacji ( dokumentacja wewnętrzna).
3) Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru, informacje techniczne.
4) Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu- przykłady  różnych umów.
5) Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych zawartych w Rejestrze.
6) Okoliczności traktowania faktury jako umowy, czy jest to możliwe.
7) Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru i zasada temporalności umów, różne poglądy wyrażane w ww. zakresie. 
8) Jakie umowy podlegają ujawnieniu w Rejestrze ( próg kwotowy, forma umowy, data zawarcia, ograniczenia, wyłączenia, zmiana umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze, w jakim terminie należy ujawnić zmiany w CRU).
9) Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze.
10) Dane ujawniane w Rejestrze a obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
11) Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.
12) Postępowanie w wypadku niewykonania lub naruszenia obowiązku rejestracji, sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

wykład z dyskusją

Trener

Małgorzata Czartoryska

Prawniczka, audytorka wewnętrzna ISO 27001, Inspektor Ochrony danych osobowych, prawnik obsługujący jednostki organizacyjne administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Od 1998r. lat związana z administracją rządową, samorządową, uczelniami wyższymi  i biznesem.  W okresie ponad 20 letniej kariery przeszkoliła kilkanaście tysięcy słuchaczy w tematach: KPA, Dostęp do informacji publicznej, Ochrona danych osobowych (RODO), audyt i kontrola wewnętrzna, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wieloletni wykładowca uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Współpracowniczka wielu firm szkoleniowych: MDDP, BDO, Golden Training, Infor, ApexNet, IRIP, FRDL itd.  Autorka książki „Egzekucja administracyjna tzw. Opłaty śmieciowej”, „Ochrona danych osobowych w działalności eventowej”, autorka artykułów o tematyce prawniczej w wydawnictwach Infor, TaxPress- Kazus podatkowy, Municipium. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.