Termin, miejsce, cena

03/07/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
20/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
10/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do następujących grup:
- przedsiębiorcy prowadzący średnie i duże przedsiębiorstwa
- członkowie zarządu odpowiedzialni za organizację pracy lub sprawy finansowe
- dyrektorzy zarządzający
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi odpowiadający za sprawy windykacji w firmie
- kierownicy działów finansowych, kontrolerzy finansowi, pracownicy działów finansowych
- pracownicy działów windykacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami organizacji procesu windykacji należności w przedsiębiorstwie
- przedstawienie zasad prowadzenia prewindykacji (windykacji wstępnej) w celu ograniczenia ryzyka związanego z zawieraniem kontraktów z klientami
- określenie znaczenia stosowania klas ryzyka i limitów kredytowych
- przedstawienie ważnej roli handlowców w procesie windykacji należności
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
- zorganizować struktury windykacyjne w przedsiębiorstwie
- ustalić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności
- stosować klasy ryzyka i limity kredytowe
- wdrażać prawidłowe rozwiązania w zakresie sposobu wynagradzania handlowców w aspekcie powiązania motywów działania handlowców z celami przedsiębiorstwa i zapewnienia prawidłowego działania procesu windykacji

Program szkolenia

1. Modele windykacji należności w przedsiębiorstwie
1.1. Windykacja należności na tle innych procesów w firmie
1.2. Samodzielne radzenie sobie z problemem windykacji należności
1.3. Przekazanie spraw związanych z windykacją należności do firmy windykacyjnej
1.4. Ubezpieczenie całości lub części należności w firmie oferującej ubezpieczenie należności
1.5. Model mieszany
1.6. Etapy windykacji należności
1.7. Znaczenie prewindykacji w procesie windykacji należności

2. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów
2.1. Elementy, które powinna zawierać umowa, aby można było skutecznie dochodzić roszczeń

3. Spotkania bezpośrednie
3.1. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

4. Klasy ryzyka i limity kredytowe
4.1. Klasy ryzyka
4.1.1. Przypisanie cech do każdego kontrahenta w celu identyfikacji ryzyka, jakie wiąże się ze współpracą z klientem
4.1.2. Informacje, na podstawie których określa się klasę ryzyka
4.2. Limity kredytowe
4.2.1. Wyznaczenie poziomu naszego zaangażowania kapitałowego dla każdego kontrahenta
4.2.2. Weryfikacja limitów kredytowych w celu zapewnienia płynnej współpracy z klientem oraz ograniczenia ryzyka nieterminowego regulowania naszych należności
4.3. Konieczność stałego kontrolowania klas ryzyka i limitów kredytowych przydzielanych naszym kontrahentom
4.3.1. Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i panowanie nad zaangażowaniem kapitałowym
4.3.2. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyniku panowania nad ponoszonym ryzykiem we współpracy z klientami

5. Rola handlowców w procesie windykacji należności
5.1. Zbieranie informacji przez handlowców przy nawiązywaniu współpracy z klientem oraz podczas kontynuowania współpracy
5.2. Premiowanie handlowców od obrotu zafakturowanego
5.2.1. Motywy działania handlowców kolidujące z interesem firmy
5.2.2. Permanentny konflikt interesów pomiędzy handlowcami, pracownikami prowadzącymi kontrakt od strony ekonomicznej i pracownikami odpowiedzialnymi za windykację należności
5.2.3. Niekorzystny wizerunek przedsiębiorstwa spowodowany sprzecznymi informacjami otrzymywanymi od nas przez kontrahenta
5.2.4. Tworzenie pola do powstawania trudnych należności
5.2.5. Straty ponoszone przez firmę w wyniku premiowania za obrót, który nie został zapłacony przez klienta
5.3. Premiowanie handlowców od obrotu zapłaconego przez kontrahenta
5.3.1. Uzyskanie efektu połączenia działań handlowców z interesem firmy
5.3.2. Wynagradzanie pracowników prowadzących kontrakt od strony ekonomicznej i pracowników odpowiedzialnych za windykację należności za osiągany obrót przez przedsiębiorstwo
5.3.3. Efekt jednakowych celów pracowników zaangażowanych w proces biznesowy
5.3.4. Funkcjonowanie pracowników biorących udział w procesie biznesowym jako jednego środowiska zaangażowanego w rozwój firmy
5.3.5. Korzystny wizerunek firmy jako ogromna siła do prowadzenia bezpiecznych interesów z klientami
5.3.6. Zabezpieczenie przed powstawaniem trudnych należności i zmniejszenie kosztów związanych z windykacją należności
5.4. Problemy związane z dokonaniem manewru zmiany wynagradzania handlowców od obrotu zafakturowanego na wynagradzanie od obrotu zapłaconego przez kontrahenta
5.4.1. Negatywne skutki dla handlowców z powodu zmniejszenia ich wynagrodzenia przez pewien czas
5.4.2. Przejściowe trudności w funkcjonowaniu pracowników w nowej rzeczywistości
5.4.3. Konieczność przeszkolenia handlowców z podstawowych zasad windykacji

6. Podsumowanie
6.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
6.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta
6.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
6.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, pytania + odpowiedzi

Trener

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 17 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.