Termin, miejsce, cena

11/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Biura rachunkowe, pracownicy służb finansowo-księgowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Od dnia 31 lipca 2021 roku praktycznie wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, zobligowanymi do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się to z koniecznością m. in. przygotowania wewnętrznej dokumentacji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz analizy klientów i przeprowadzanych przez nich operacji. Jednym z obowiązków każdej instytucji obowiązanej jest również przeszkolenie właścicieli biura rachunkowego oraz osób wykonujących czynności na rzecz biura. Od dnia 20 lutego 2022 roku zawieszono na czas nieokreślony funkcjonowanie bezpłatnej platformy szkoleniowej Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Nabycie wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przydatnej w pracy zawodowej
Umiejętności: Umiejętność oceny i rozpoznania ryzyka prania  pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w pracy zawodowej
Postaw społecznych: Wdrażanie pozytywnych i powszechnie akceptowanych zachowań w obszarze  walki z przestępczością prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Program szkolenia

1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
2. Zdefiniowanie obowiązków podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka,
5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
8. Transakcje podejrzane w praktyce podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe – analiza transakcji
9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
11. Szkolenie - obowiązki edukacyjne
12. Rejestr działalności na rzecz spółek i inne rejestry działalności regulowanej
13. Zmiany w obszarze AML w 2021 i 2022 roku

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, prezentacja w PowerPoint, testy, pytania i odpowiedzi, analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych i interpretacji organów administracji

Trener

Monika Markisz

Prawnik, prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków, aplikantów radcowskich i radców prawnych. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.